НыбжьыкIэхэм я Союз зэхащэ

Урысыем икъэзэкъхэм я Союз иныбжьыкIэ движение зэхэщэгъэным фэгъэхьыгъэ ятIонэрэ зэхахьэр Красноярскэ щыкIуагъ.


Хэгъэгум икъэзэкъхэм я Союз грантовэ зэнэкъо­къоу зэхищагъэм Мыекъуапэ икъэзэкъ отдел ипащэ игуадзэу Екатерина Загорулько хэлэжьагъ.

Красноярскэ щыкIогъэ зэхахьэм Урысыем икъэзэкъыдзэхэм, Урысыем икъэзэкъхэм я Союз ыцIэкIэ движениехэм якIэщэкIуи 150-рэ къырагъэблэгъагъэх, — къытиIуагъ Екатерина Загорулько. – Ахэр ныбжьыкIэх, рагъэжьэгъэ Iофыр лъыгъэкIотэгъэным пылъых.

Адыгеим къэзэкъ ныбжьыкIэхэм я Союз щызэхэщэгъэным ехьылIэгъэ проектыр Е. Загорулько зэхахьэм къыщиухъумагъ.

— Мыекъопэ къэзэкъ отделым зэхэщэн Iофхэр щырагъэжьагъэх. Районхэм якъэзэкъхэм япащэхэр, кIэ­лэегъаджэхэр, опыт зиIэхэр упчIэжьэгъу ашIых — къэ­зэкъхэм яныбжьыкIэ Союз зэхэщэгъэным фэшI.

Илъэси 7 зыныбжьхэм къащыублагъэу 35-рэ зыныбжьхэр Союзым аштэщтых. Мыекъопэ къэзэкъ отделым ипащэу Александр Даниловым тхьамэтагъор зэрихьэзэ, атаманхэм я Совет зэхахьэхэр щыкIуа­гъэх, — къеIуатэ Екатерина Загорулько. — Кощхьэблэ районымкIэ Матвей Бибиковыр, Мыекъопэ районымкIэ Эдуард Сашинскэр, къалэу МыекъуапэкIэ Данил Антипиныр къащыхахыгъэх.

Щылэ мазэм иаужырэ мафэхэм яхъулIэу нэмыкI районхэм якъэзэкъ ныбжьыкIэхэм япащэхэр, кIэщэкIо купхэм ахэхьащтхэр къыхахыщтых.

Адыгеим щыпсэурэ къэзэкъ ныбжьыкIэхэм я Союз изэфэс гъэтхэпэ мазэм зэхэтщэн тимурад, — къытиIуагъ Мыекъопэ къэзэкъхэм яотдел ипащэу Александр Даниловым.

Сахьидэкъо Нурбый.