Нахь чанэу Iоф дашIэнэу къариIуагъ

— Урысые Федерацием ис нэбгырэ миллион пчъагъэмэ псэукIэ амалэу яIэр нахьышIу зэрэхъущтыр гъэстыныпхъэ шхъуантIэм изэбгырыщын фэгъэхьыгъэ программэм лъэшэу епхыгъэ хъугъэ. Ащ фэшI Правительствэри, «Единэ Россиери», общест­веннэ организациехэри ащ ипхырыщын нахь чанэу дэлэжьэнхэ фае, — къыщиIуагъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным министрэхэм я Кабинет зэхэсыгъоу иIагъэм.


Гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икIуапIэ зэпызычырэ псэупIэхэм адэсхэу, ар зыIэкIэмы­хьэхэрэм ящагухэм ыпкIэ хэмылъэу афещэлIэгъэным кIэщакIо фэгъугъэр Владимир Путиныр ары. 2030-рэ илъэсым нэс зэкIэми, хэзыгъэ имы­Iэу, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр яунэхэм аращэлIэнэу ащ унашъо къышIыгъ.

ИкIыгъэ 2021-рэ илъэсым нэс пштэмэ, тикъэралыгъо исым ипроцент 72-мэ газыр агъэфедэ. Президентым иунашъо гъэцэ­кIэгъэным фэшI хэбзэгъэуцу­гъэхэм зэхъокIыныгъэу афашIыгъэхэм адиштэу унагъом чIыгу Iахьэу ыубытырэм игъунапкъэ нэс газыр ыпкIэ хэмылъэу ращалIэ. Ащ унэр зэрэпашIэщтыри нахь IэшIэх афашIыгъ.

Мы лъэныкъом фэгъэзэгъэнэу «Газпром газификация» зыфиIорэ хъызмэтшIапIэр зэ­хащагъ. Урысые Федерацием исубъект 13-мэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэм изэбгырыщын фэгъэзэгъэщт шъолъыр операторхэр агъэпсыгъэх.

Адыгеир пштэмэ, уни 120-рэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икIуа­пIэхэм япхыгъэ хъугъэ. «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэ компанием къызэритыгъэмкIэ, газыр фыращэлIэнэу лъэIу тхылъ 1806-рэ къатыгъ, 796-мэ зэзэгъыныгъэм адыкIэтхагъэх. 2021 — 2022-рэ илъэс­хэм гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэм икIуапIэхэм унэ 6649-рэ ара­щэлIэн гухэлъ яI.