ГъукIэлI Юр Хьаджбирам ыкъор

Гъэхъэгъэшхохэр зиIэ тичIыпIэгъоу, шIэныгъэлэжьэу, техническэ наукэхэмкIэ докторэу, РАИН-м иакадемикэу ГъукIэлI Юрэ Хьаджбирам ыкъом идунай ыхъожьыгъ.


Ащ иунагъо, иIахьылхэм, къыпэблагъэхэм афэтхьаусыхэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Юрэ Хьаджбирам ыкъор къэралыгъом иинженер-физик анахь цIэрыIохэм ащыщыгъ, патент 50-мэ яавтор, научнэ IофшIэгъэ 70-рэ иI, СССР-м иминистрэхэм я Совет ыкIи Урысые Федерацием якъэралыгъо шIухьафтынхэр къыфа­гъэшъошагъэх. Электроннэ промышленностым хэхъоныгъэ ышIыным иIахьышхо хэлъ, а лъэныкъом илъэс 40-м ехъурэ щылэжьагъ. Москва щыпсэузэ, тичIыпIэгъоу мыщ дэсхэм Iоф адишIэщтыгъ, общественнэ щыIакIэм чанэу къы­хэлажьэщтыгъ.

— ЗэлъашIэрэ шIэныгъэлэжьэу ГъукIэлI Юрэ идунай зэрихъожьыгъэр гухэкIышхо тщыхъугъ. Тхьэм джэнэт лъапIэ къыритынэу телъэIу. Иунагъо, игупсэхэм тафэтхьаусыхэ, якъин адэтэгощы, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.