Щылэ мазэм и 15-р — Урысые Федерацием и Следственнэ комитет зызэхащэгъэ Маф

Следственнэ комитетым иIофышIэхэу ыкIи иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысые Федерацием и Следственнэ комитет зызэхащагъэ Мафэм фэшI тышъуфэгушIо!


Урысыем икъулыкъу анахь ныбжьыкIэхэм ащыщ комитетым бзэджэшIагъэм пэшIуекIогъэнымкIэ, хабзэр нахь гъэпытэгъэ­нымкIэ, къэралыгъом ифедэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ, цIыфхэм яконституционнэ фитыныгъэхэр мыукъогъэнхэмкIэ хэгъэгум икIэгъэкъон пытэу зыкъыгъэлъэ­гъуагъ.

ЦIыфхэм апэшIуекIорэ бзэ­джэшIэгъэ хьылъэхэр къыхэгъэ­щыгъэнхэмкIэ, къолъхьэ тын- Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу ахэм зэрагъэцакIэхэрэм елъы­тыгъэщт общественнэ-политикэ лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет зыфэдэщтыр, тиреспуб­лики хэгъэгуми хэхъоныгъэу ашIыщтыр.

ГъэIорышIапIэм иIофышIэ пстэуми тафэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу яIэнэу, Хэгъэ­гум ифедэ зыхэлъ Iофэу агъэцакIэрэм гъэхъэгъакIэхэр ща­шIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный