ЦIыфхэм яфедэхэр къыдалъытэзэ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат цIыфым ифитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ уполномоченнэу Адыгэ Республикэм щыIэ Анатолий Осокиным тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

2021-рэ илъэсым уполномоченнэм Iофэу ышIагъэм икIэ­уххэм мыщ пэшIорыгъэшъэу щатегущыIагъэх. 2020-рэ илъэс­ми, гъэрекIуи республикэм щыпсэухэу цIыфым ифитыны­гъэ­хэм якъэухъумэнкIэ уполномоченнэм иаппарат зыкъы­фэзыгъэзагъэхэм япчъагъэ зэрэзэтемыкIырэр зэIукIэгъум щыхагъэунэфыкIыгъ. Закъыфэзыгъэзагъэхэм япроцент 54-мэ яIофыгъохэр зэшIуахыгъэх.

ЦIыфхэр анахьэу зыгъэгумэкIыщтыгъэхэр социальнэ IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэм, псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу зэра­шIыщтым япхыгъэ Iофыгъохэр ары. Пандемием илъэхъан псауныгъэм икъэухъумэн епхыгъэ тхьаусыхэ тхылъ заули къаIэкIэхьагъ. ПстэумкIи уполномоченнэм иаппарат тхылъ 370-рэ къыIукIагъ. ЦIыфхэм адыриIэгъэ зэIукIэгъухэм уполномоченнэр тхылъ 290-м ехъумэ щахэплъагъ.

Республикэм щыпсэухэрэм ятхьаусыхэ тхылъхэр икъоу зэхэфыгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«ЦIыфхэм яшIошIхэмрэ яеплъыкIэхэмрэ язэгъэшIэнкIэ амал зэфэшъхьафхэр тэгъэфедэх. ЦIыфым ифитыныгъэ­хэмкIэ уполномоченнэм иаппарати ащ фэдэ амалхэм зэу ащыщ. ЦIыфхэм яфедэхэр къыдалъытэзэ, ахэм ятхьаусыхэ тхылъхэм икъоу ахэ­плъэн­хэ фае», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы хэбзэгъэуцугъэм диштэу 2021-рэ илъэсымкIэ цIыфым ифитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ уполномоченнэм Iофэу ышIагъэм ехьылIэгъэ докладыр илъэсэу къихьагъэм иапэрэ мэзищ АР-м и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо Совет – Хасэмрэ зэрарахьылIэн фаер.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу