Къэралыгъом игугъапI, ныбжьыкIэхэм яхъопсапI

Дзэм, ошъогудзэм ыкIи хыдзэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Урысыем и Обществ (ДОСААФ).Мыщ АдыгеимкIэ изы шъолъыр отделение, чIыпIэ къутэми 9, апэ зэолIэхэрэ отделении 170-рэ хэхьэх.

Къэралыгъом икъулыкъу тиреспубликэкIэ хэтхэм япчъагъэ нэбгырэ 4472-рэ мэхъу.

ДОСААФ-м икъутамэу Адыгеим итым хэхьэрэ организациехэм спортивнэ секциехэу, клуб­хэу ыкIи кружокхэу 60 ащэлажьэ, мыхэм спорт лъэпкъ 29-кIэ защагъасэ (авиационнэхэр, техническэхэр, дзэ ыкIи къулыкъу спорт лъэпкъхэр, нэмыкIхэри).
ЗэкIэмкIи мы спорт лъэпкъхэмкIэ зызыгъэсэрэ ныбжьыкIэхэм япчъагъэ, икIыгъэ илъэсым изэфэхьысыжьхэмкIэ, нэбгырэ 3220-рэ.

ДОСААФ-м къэралыгъор шIу зылъэгъурэ ныбжьыкIэхэр пIу­гъэн­хэмкIэ, дзэм ахэр фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ, язэхашIэ ащ къыфэгъэущыгъэнымкIэ зэшIуихырэр бэдэд. 

Дзэм, ошъогудзэм ыкIи хыдзэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Урысыем и Обществэ загъэпсыгъэр неущ илъэс 95-рэ хъущт.

НыбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэмкIэ, дзэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм атегъэпсыхьэгъэ пэублэ шIэ­ныгъэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ мы организацием ишIогъэшхо къэкIо.

«ТикъэкIощт уахътэ лъэпсэ пытэ иIэу дгъэпсын фае. Ащ фэдэ лъапсэу хъун ылъэкIыщтыр къэралыгъор шIу ягъэ­лъэгъугъэныр ары. Тилъэпкъхэм ятарихъ, яшэн-хабзэхэм, ягушъхьэ баиныгъэ, илъэс мин пчъагъэ зыныбжь тикультурэ, Урысыем щызэдэпсэун зылъэ­кIырэ лъэпкъишъэ пчъагъэмэ, ахэм абзэ лъытэныгъэ афэшIыгъэныр ащ къыхеубытэ», — еIо Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Пу­тиным.

Лъэпкъ щынэгъончъагъэр занкIэу патриотизмэм епхыгъ. ЦIыфхэм, обществэм ыкIи къэралыгъом ягумэкIыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ ащ сыд фэдэрэ лъэхъани мэхьанэшхо иIагъ.

Мыекъопэ аэроклубэу М. М. Громовым ыцIэ зыхьырэр 1934-рэ илъэсым агъэпсыгъ. А лъэ­хъаным тикъэралыгъо летчик­хэр ищыкIэгъэ шъыпкъэхэу щы­тыгъ. ОСОАВИАХИМ-м (джырэ уахътэм ДОСААФ-м) хэтэу ащ лет­чикхэр ыкIи парашютистхэр ыгъэхьазырыщтыгъэх. Илъэс 18-м нахь мымакIэу зыныбжь кIалэхэмрэ пшъашъэхэмрэ ащ аштэщтыгъэх. Бэмэ мазэхэр зыфыхагъахъощтыгъэх «на­хьыжъ» хъунхэм ыкIи летнэ еджапIэм аштэнхэм пае. 1936-рэ илъэсым Мыекъопэ аэроклубым апэрэ чIэтIупщыгъо иIагъ нэбгырэ 29-рэ хъухэу. Заом ыпэрэ илъэсхэм мы еджапIэм летчик 600, младшэ специалист 1200-рэ, парашютист 300-м ехъу, авиамодельнэ спортымкIэ инструктори 120-рэ ыкIи летчик-инструктор 20 ыгъэхьазырыгъэх.

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Мыекъопэ аэроклубым ригъэ­джагъэхэм къэралыгъом ыпа­шъхьэкIэ япшъэрылъ икъоу агъэцэкIагъ: Советскэ Союзым и ЛIыхъужъыцIэ нэбгыритфымэ къафагъэшъошагъ, орденхэмрэ медальхэмрэ бэмэ къа­лэжьыгъэх.

Тимафэхэм зы нэбгырэ Урысые Федерацием и ЛIыхъужъ хъугъэ.

Адыгеим и ДОСААФ хэт организациехэм Урысые къулыкъум къытырэ амал пстэури агъэфедэзэ ныбжьыкIэхэр агъэхьазырых якъэралыгъо шIу алъэгъуным пае ищыкIэгъэ фэIо­фашIэхэр зэрахьэхэзэ. Дзэ-­патриотическэ пIуныгъэр зэхащэ илъэсым телъытагъэу рахъу­­хьэгъэ IофшIэнымкIэ. Ащ къы­хэлажьэх республикэм игъэцэ­кIэкIо ыкIи ихэбзэихъухьэ къулыкъухэр, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ район ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэр, ветеранхэр, ныбжьыкIэ организациехэр.

Урысыем и ДОСААФ ишъо­лъыр ыкIи чIыпIэ къутамэхэм дзэ-патриотическэ пIуныгъэм тегъэпсыхьагъэу Iофтхьабзэхэр зэхащэх къэралыгъо мэфэкIхэм ыкIи шIэжь мафэхэм афэгъэхьыгъэу: космонавтикэм и Мафэ, ТекIоныгъэм и Мафэ, лъэпкъ зыкIыныгъэм, Хэгъэгум илIыхъужъхэм, УФ-м и УIэшыгъэ кIуачIэхэм яподразделе­ниехэм ямафэхэм. Гъэсэныгъэм иучреждениехэм лIыгъэм иде­сэхэр къащатых, заом, IофшIэным, хэбзэухъумэкIо къулы­къу­хэм яве­теранхэм еджакIохэр аIуагъакIэх, Урысыем идзэ къу­лыкъу щызыхьыхэрэм Iашэу агъэфедэхэрэм якъэгъэлъэгъон­хэм, лъыхъокIо отрядхэм къагъо­тыгъэхэм ныбжьыкIэхэр ара­гъэплъых; авиационнэ, техниче­скэ, дзэ-Iэпэщысэ ыкIи къулыкъу-Iэпэщысэ спорт лъэпкъхэмкIэ спортсменхэм якъэгъэлъэгъонхэм, фестивальхэм, зэнэ­къокъухэм джащ фэдэу аха­гъэ­лажьэх; патриотическэ орэд­хэр къызщаIохэрэ, усэхэм къызщя­джэхэрэ зэхахьэхэу дзэ-патриотическэ клубхэмрэ юнармейскэ отрядхэмрэ ахэтхэр зыхэ­лажьэ­хэрэр зэхащэх, ячIыгогъу лIы­хъужъхэм афэгъэхьыгъэ къэ­бархэри ахэм къащаIуатэх. Мы Iофтхьэбзэ пстэуми яшIуагъэ къэкIо ныбжьыкIэхэм дзэ къулыкъу ахьыным фытегъэпсы­хьэгъэнхэмкIэ, Урысыем и ДОСААФ дзэ-учетнэ сэнэхьатхэм защыфагъэсэным къыфэгъэущыгъэнхэмкIэ.

Щысэу къэпхьын плъэкIыщт Адыгеим иныбжьыкIэхэр рагъэ­жьэгъэкIэ проектэу УФ-м зыкъэухъумэжьынымкIэ и Минис­терствэрэ УФ-м и ДОСААФ-
рэ зэхащагъэу дзэ-учет сэнэхьатэу 100Д-м фэгъэхьазырыгъэнхэм тегъэпсыхьагъэм 2016-рэ илъэ­сым зэрэхэлэжьагъэхэр. Ащ зыщызыгъэхьазырыгъэ кIэли 10-мэ ошъогу-десантыдзэхэм къулыкъу ащахьи, зыщыщхэ псэупIэхэу Джаджэмрэ къалэу Мыекъуапэрэ къагъэзэжьыгъ.

Мыекъопэ авиационнэ клубэу М.М. Громовым ыцIэ зыхьырэм нэмыкIэу Адыгеим авиацием щыфэзыгъасэхэу, Урысыем и ДОСААФ хахьэхэу итых Адыгэ республикэ общественнэ организациеу «Авиацие псынкIэм иклубэу «Полет» зыфиIорэр (пащэр Потапкин И. В.), Мые­къопэ авиамодельнэ клубыр (пащэр Лукьянченков В. А.).

Ныбжь зэфэшъхьаф зиIэ ныб­жьыкIэхэм мы организациехэр адэлажьэх, Iофтхьэбзэ зэмылIэ­ужыгъохэу ахэм япIуныгъэ тегъэпсыхьагъэхэр зэхащэх.
Мыекъопэ аэроклуб закъор ары АдыгеимкIэ ныбжьыкIэхэм ошъогум ибыбэнхэмкIэ яхъопсапIэхэр къадэгъэхъугъэнхэмкIэ ыкIи летнэ, авиационнэ училищхэм ачIэхьанхэмкIэ зыгъасэхэрэр. ТапэкIэ нэбгырэ 12 — 15 арысэу куп зыщыплIхэр аугъоихэти агъасэщтыгъэх. Ау къиныгъохэр щыIагъэх гъэсэныгъэм ишапхъэхэм адиштэу хэу­шъхьафыкIыгъэу псэуалъэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэм. Ахэр джырэ уахътэми дэгъэзыжьыгъэ хъугъэхэп. Ащ мылъку гъэнэфагъэ ищыкIагъ.

ИкIыгъэ илъэсым иIоныгъо мазэ Мыекъопэ авиационнэ клубыр социальнэ мэхьанэ зиIэ проектхэм япхырыщын ылъэ­ныкъокIэ Президентым игрант икъихын хэлэжьагъ ыкIи Дипломэу ящэнэрэ чIыпIэм пае къаратырэр къылэжьыгъ. Проек­тэу «Адыгеим парашютнэ Iэ­пэIэсэныгъэмкIэ иныбжьыкIэ гупчэ — щыIэныгъэм авиациер къыщыхэхыгъэнымкIэ ныбжьыкIэхэм адэIэпыIэрэ амал» зыфиIорэр лъэныкъоу «Патриотическэ, джащ фэдэу дзэ-пат­риотическэ пIуныгъ» зыцIэмкIэ къагъэлъэгъуагъ.

Непэрэ мафэхэм Урысыем и ДОСААФ хэхьэрэ организациехэм Iофышхо зэшIуахы пат­риотическэ пIуныгъэм зыкъе­гъэIэтыгъэным фэгъэхьыгъэу, зэкIэми апэу кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ къыхагъэла­жьэхэзэ, гъэсэныгъэм иучреж­дениехэм ачIэсхэр авиационнэ, техническэ, дзэ-Iэпэщысэ ыкIи къулыкъу-Iэпэщысэ спортым тегъэпсыхьэгъэ клубхэм, кружокхэм къахащэхэзэ.

Зышъхьэ зылъытэжьырэ ныбжьыкIэ пэпчъ Дзэм е Хыдзэм зы илъэсрэ къулыкъу ащихьын, зиушэтын, лIы пытэу ихэгъэгу къыухъумэным зыфигъэхьазырын фае. Урысыем и УIэшыгъэ кIуачIэхэм ахэмыхьэзэ кIэлэ ныбжьыкIэм ДОСААФ-м идзэ­-пат­риотическэ е авиационнэ­-тех­ническэ клубхэм ащыщ зыщигъэсагъэ зыхъукIэ, Дзэм къа­щыхэщыщт, фэгъэкIотэнхэри иIэщтых.

Хэутыным фэзыгъэхьазырыгъэр

МэщлIэкъо Саид.