Госпиталь къыщызэIуахыщт

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным штаммыкIэу омикроным ыпкъ къикIыкIэ коронавирусым зыкъиштэным ищынагъо сымэджэщхэр фэхьазырэу щытынхэм анаIэ тыраригъэдзагъ. Ащ епхыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, ушэтыпIэ пстэуми республикэм имедицинэ афэхьазырынэу щыт.

— Ар анахьэу ковиднэ госпитальхэм, IэпыIэгъу псын­кIэ языгъэгъотырэ къулыкъу­хэм, поликлиникэхэм афэгъэ­хьыгъ. Сымаджэхэр нахьыбэ хъун зэрилъэкIыщтым ахэр фэхьазырынхэ фае. Сыхьатым фэдэу, зэдырагъаштэзэ мы лъэныкъом фэгъэзэгъэ пстэуми Iоф ашIэн фае, — къы­Iуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.

Мы уахътэм медицинэ организации 3-мэ къащызэIуахыгъэ госпитальхэм гъолъыпIэ чIыпIэ 900 ачIэт. Республикэм икойкэ фонд процент 74-м нэсэу сымаджэхэм аубытыгъ, ищыкIагъэ хъумэ, чIыпIэхэм ахагъэхъощт. Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъо­кIэ Кощхьэблэ гупчэ район сымэджэщым IэпэчIэгъанэу агъэфедэн алъэкIыщт ковиднэ госпиталь къыщызэIуахыщт.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къы­зэритыгъэмкIэ, охътэ кIэкIым къыкIоцI гъолъыпIэ чIыпIи 100, ищыкIагъэ хъумэ 250-м нагъэсэу ащ къыдыхэлъытэгъэщт. COVID-19-р къызэузыхэрэм ящыкIэ­гъэщт медицинэ IэпыIэгъур мы IэзапIэм щарагъэгъотын амал щыIэщт.

— Эпидемиологием изытет республикэм къыщымыхьылъэзэ, тишъолъыр щыпсэухэрэм игъом медицинэ IэпыIэгъу ядгъэгъотыным фэшI ищыкIэгъэ амалхэр зетхьащтых, — къыIуагъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем.