Вакцинэм ихэлъхьан нахь зырагъэушъомбгъунэу

Ащ фэдэ пшъэрылъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным Правительствэм фишIыгъ.

ИлъэсыкIэ мэфэкIхэм цIыфхэр бэу зэрэзэхэхьагъэхэр, нэбгырабэхэм IэкIыбым зызэрэщагъэ­псэфыгъэр къыдалъытэнышъ, эпидемиологием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет джыри нахь хьылъэ зэрэхъущтым фэхьазырынхэр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытым къэралыгъом ипащэ къыкIигъэтхъыгъ.

«Омикроныр» къызхагъэщыгъэхэм япчъагъэ псынкIэ дэдэу хэхъо. Ар къеолIагъэу мы уахътэм Урысыем щагъэунэфыгъэр нэбгырэ 700-м ехъу. ЗэпстэумкIи коронавирусыкIэр къызэолIагъэр, чэщ-зымафэр пштэмэ, нэбгырэ мин 21-м шъхьары­кIыгъ.

— «Омикроным» зиушъомбгъуным ищынагъо зэрэщыIэр нафэ. Ащ медицинэри промышленностри фэхьазырынхэ фае. Вирусыр къеолIагъэу егуцафэхэрэм яуплъэкIунрэ вакцинэм ихэлъхьанрэ нахь зягъэушъобгъугъэн фае. «Спутник V-р», зэкIэ вакцинэхэм ягъэпшагъэмэ, анахь дэгъоу коронавирусыкIэм зэрэпэшIуекIорэр уахътэм къыгъэлъэгъуагъ. Сымэджагъэхэм япсауныгъэ изытет иуплъэкIуни нахь чанэу ыуж шъуитын фае. Нэбгырэ миллиони 9,5-мэ диспансеризациер ягъэкIугъэнэу блэкIыгъэ илъэсым дгъэнэфэгъагъ, ау нэбгырэ миллионитIу хъурэп зыкIугъэр, — къыIуагъ Владимир Путиным.