Адыгэ Республикэм и Кубок

Тибатырхэм тагъэгугъэ

Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Инэм щызэхащагъ.

2006-рэ илъэсым ыкIи ащ ыпэкIэ къэхъугъэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу купи 6-мэ батырхэр ащызэнэкъо­къугъэх. Мыекъуапэ щыпсэухэрэ Бэлъкъар Сэидэ, кг 55-рэ, Давид Саакян, кг 73-рэ, текIоныгъэр къыдахыгъ.

Кощхьаблэ щыщэу Хъыщт Хьазрэтбый, кг 61-рэ, апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. ЩашIэ Рустам, кг 67-рэ Джамбэчые зыщегъасэ. Артем Горловым, кг 81-рэ, иIэпэIэсэныгъэ Инэм щыхегъахъо, Хьабый Хъусен, кг 89-рэ, Хьатыгъужъыкъуае щыщ, Инэм зыщегъасэ. ЗыцIэ къетIогъэ батырхэм апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Урысыем атлетикэ онтэгъумкIэ и Кубок ехьылIэгъэ зэнэкъокъур 2022-рэ илъэсым, мэзаем и 3-м къалэу Орел щыкIощт. Адыгеим щыщхэу республикэм изэIукIэгъу текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэхэр Орел щызэхащэщт зэнэкъокъум хэлэжьэщтых.

— Кощхьэблэ районым щапIугъэ Дзэсэжъ Аслъан Урысыем изэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащихьыгъ, — къеIуатэ Адыгэ Рес­публикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэу Чыржьын Мы­хьарбый ыцIэ зыхьырэм итхьаматэу, Урысыем спортымкIэ дунэе класс зиIэ имастерэу Сихъу Рэмэзан. — Дзэсэжъ Аслъан Урысыем и Кубок фэбэнэщтхэм ащыщ. – Аслъан, нэмыкI спорт­сменхэм яшъыпкъэу зэнэкъо­къум зыфагъэхьазыры, гъэхъагъэхэр ашIыщтхэу тащэгугъы.

Сурэтым итхэр: кг 67-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп медальхэр къыщызыхьыгъэхэм афэгушIох.