Чыназыр Январ Хьаджмусэ ыкъом непэ ыныбжь илъэс 85-рэ мэхъу

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Январ Хьаджмусэ ыкъор, уныбжь илъэс 85-рэ зэрэхъурэм фэшI тыпфэгушIо!

ЩыIэныгъэ гъогу гъэшIэгъонэу къэпкIугъэм бэ щызэпыпчы­гъэр. СвязымкIэ Адыгэ хэку производственнэ-техническэ гъэIорышIапIэм ипащэу узыщэтым телефонхэмкIэ зэпхыны­гъэм зебгъэушъом­бгъун, Адыгеим ителекъэтынхэмкIэ техническэ амалыкIэхэр зэхэпщэнхэ плъэкIыгъ. Тыдэрэ чIыпIэ узыщэлажьи, сыд фэдэрэ IэнатIэ зыогъэцакIи, Iофэу узыфэгъэзагъэм уфэшъыпкъагъ, IэпэIэсэныгъэшхорэ теубытагъэрэ пхэлъыгъ, пшъэдэкIыжьышхо зэрэпхьырэр икъоу къыбгурыIуагъ. Нахьыжъхэм я Совет узэрэхэтым елъытыгъэу непи опытышхоу, амалэу уиIэр лъэпкъхэм язэгурыIоныгъэ игъэпытэн, цIыфхэм язэкъо­гъэуцон, республикэм ис лIэужхэм хэбзэшIухэр зэIэпахынхэм афэогъэIорышIэ.

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Январ Хьаджмусэ ыкъор, уимэфэкI мафэ тыгу къыддеIэу тыпфэлъаIо псауныгъэ пытэ уиIэнэу, уигъашIэ кIыхьэ хъунэу, уигупсэхэм, уиIахьылхэм, уиныбджэгъухэм ягуфэбэныгъэ ренэу зэхэпшIэнэу, жъышъхьэ мафэ ухъунэу!

Нахьыжъхэм я Совет хэтхэр.