ЩыIэныгъэм игупчэ ит

Адыгеим и Къэралыгъо филармоние илъэс 50 хъугъэ.

Краснодар краим ифилармоние икъутамэу Адыгэ хэкум иконцертнэ-эстраднэ бюро 1962-рэ илъэсым, шэкIогъу мазэм зэхащагъ. ЛэжьакIохэм къафатырэ концертхэр нахьышIоу гъэпсыгъэнхэм, искусствэм имэхьанэ къэIэтыгъэным фэшI Адыгэ концертнэ-эстраднэ бюрор 1972-рэ илъэсым ашIыгъ. Унэе IофшIапIэу хэкум иIэхэм филармониер къазэрэхэхъуагъэм шIуагъэу къытырэр щыIэныгъэм къыщылъэгъуагъ.

Апэрэхэм ащыщых

Адыгеим и Къэралыгъо къэшъокIо ансамблэ, эстраднэ ансамблэу «Оридам», ансамблэу «Адыгеир сиорэд» зыфиIорэм, Сэмэгу Гощнагъо зыхэт орэдыIо купым, нэмыкIхэм филармонием Iоф щашIэу рагъэжьагъ.

Илъэсхэр кIуагъэх. Къэралыгъо филармониер пытэу ылъэ теуцуагъ. Мыекъуапэ къэзыгъэ­дэхэрэ унэшхо зэтегъэпсыхьагъэм ащ ипчъэхэр къыщызэIуа­хыгъэх. Адыгэ Республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехьэр» филармонием къыфагъэшъошагъ.

Республикэм ихэхъоныгъэхэр

Краснодар краим Адыгеир къыхэкIыжьи республикэ зэхъум, тикультурнэ ыкIи музыкальнэ искусствэ хэпшIыкIэу заушъомбгъугъ. Европэ культурэм илъэ­гапIэхэм алъыIэсыгъэхэ коллективи 5-мэ филармонием Iоф щашIэ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ, урыс лъэпкъ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ оркестрэу «Русская удалыр», нысхъапэхэм ятеатрэу «Дышъэ къошыныр», эстрадэ ансамблэу «Ошъутенэр», Камернэ музыкальнэ зэхэхьапIэр филармонием щэлажьэх.

Урысыем и Правительствэ и Къэралыгъо премие къыфагъэшъошагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем». Дунаим щызэлъашIэрэ «Ислъамыем», нэмыкIхэм филармониер IофшIапIэ афэхъугъ.

Пшъэрылъ шъхьаIэхэр

— Культурэм, искусствэм ябаиныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр, уахътэм диштэу лъы­гъэ­кIотэгъэн­хэр типшъэрылъ шъхьаIэхэм ахэтэлъытэх, — къытиIуагъ АР-м и Къэралы- гъо филармоние ипащэу, Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм, Темыр Осетием — Аланием янароднэ артистэу, Пшызэ искусствэхэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэшхоу Къулэ Мыхьамэт. — Академическэ музыкальнэ искусствэм хэхъоныгъэу ышIырэр цIыфхэм алъы­гъэIэсыгъэным тыпылъ.

— Музыкэм лъэпкъхэр зэфещэх, къэралыгъохэм язэпхыныгъэхэр егъэпытэх.

— ЦIыфхэм нахь агу рихьырэ музыкэр зэхахыным мэхьэнэ ин етэты. Культурэм, искусствэм лъэпкъхэр агъэгъуазэх. Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ артистхэр, ясэнэхьат хэшIыкI ин фызиIэхэр тиIэх. Шэн-хабзэхэр къэтыухъумэхэзэ, лъэхъаным диштэрэ шIыкIэшIухэр къэтэ­гъотых.

— Щысэ къэпхьыгъэмэ дэгъугъэ.

— Мыекъуапэ щыкIорэ концертхэм, спектаклэхэм лъэпкъ зэфэшъхьафхэр яплъых, яшIэныгъэ хагъахъо. Ащ дакIоу, тиоркестрэхэм, ансамблэхэм Къыб­лэ шъолъырым, Темыр Кавказым, Москва, IэкIыб хэгъэ­гухэм концертхэр, зэхахьэхэр ащызэхащэх. Искусствэм лъэпкъ ыкIи къэралыгъо зэпхыныгъэхэм ялъэмыджхэр егъэпытэх.

— Мыхьамэт, Урысыем, IэкIыб хэгъэгухэм яартист цIэрыIохэм, ансамблэхэм яконцертхэр филармонием зэрэщыкIохэрэм сыда къепIуа­лIэ пшIоигъор?

— Ащ фэдэ концертхэр зэ­хэпщэнхэм уфэхьазырын фае. Филармониер культурэ щыIакIэм игупчэ хъугъэ. Искусствэм цIыфыр епIу, щыIэныгъэм фегъасэ. Дунаим щызэлъашIэрэ артистхэр филармонием зэрэщытлъэгъу­хэрэм тырэгушхо. ГукIи, псэкIи искусствэм идэхагъэ зезыхьэ­хэрэ артистхэм зэфыщытыкIэу адытиIэр мэпытэ.

— Симфоническэ оркестрэм игъусэхэу артист цIэрыIохэм Мыекъуапэ концертхэр къыщатых. Ащ фэдэ шIыкIэр лъы­жъугъэкIотэщта?

— Тигуапэу лъыдгъэкIотэщт. Москва къикIыгъэ артист цIэ­рыIоу Владислав Косаревым КъумпIыл Къадырбэчрэ Анзорыкъо Чеславрэ зэдаусыгъэ орэдэу Адыгеим фэгъэхьыгъэр къыIуагъ. Оркестрэр игъусэу орэдыр къы­зыхедзэм, залым чIэсхэр дежъы­угъэх.

— Фестивальхэр, зэнэкъо­къухэр филармонием зэрэщыкIохэрэм тыщыгъуаз.

— Хэгъэгум ишъолъырхэм къарыкIыхэу республикэр на­хьышIоу зэзыгъашIэ, тичIыопс идэхагъэ зэзыгъэлъэгъу зышIоигъохэр, зекIо къакIохэрэр на­хьыбэ хъунхэм тыпылъ. Iофым егъэжьэпIэшIоу фэтшIыгъэхэр лъыдгъэкIотэщтых.

— Адыгэ Республикэм и Правительствэ изэIукIэ хэхыгъэ шъхьаIэхэр, мэфэкI Iоф­тхьабзэхэр филармониер ары зыщызэхащэхэрэр.

— Филармониер щыIэныгъэм ихъугъэ-шIагъэхэм ягупчэ ит, цIыфхэр зэфещэх. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэр бжыхьэм игъэкIотыгъэу рес­публикэм щагъэмэфэкIыщт.

— Филармониер ащ чанэу хэлэжьэщтба?

— Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм яшIуагъэкIэ гъэцэкIэ­жьын, зэхэщэн Iофхэр дэгъоу лъытэгъэкIуатэх. Республикэм икъэралыгъо гъэпсыкIэ игъэпытэн филармонием иIахьышIу хилъхьащт.

— Шъуигъэхъагъэхэм ахэжъу­гъэхъонэу шъуфэсэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

ЕмтIылъ Нурбый.