ШIушIэ Iофтхьабзэм шъукъыхэлажь

1941 — 1945-рэ илъэсхэм щыIэгъэ Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 77-рэ мыгъэ зэрэхъурэр хэгъэунэфыкIыгъэным тегъэпсыхьагъэу Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет, республикэм иветеранхэм я Совет, Адыгэ республикэ фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIоу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Хъ. Б. Андырхъуаем ыцIэ зыхьырэм иправление Адыгеим исхэм, Хэгъэгум ишъхьафитыныгъэ пае зыпсэ зытыгъэ нэбгырэ миллион пчъагъэхэр зыгъэлъапIэхэрэм зафагъазэ Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм, ахэм яунагъохэм арысхэм, шъузабэхэм, тылым щылэжьагъэхэм, IофшIэным иветеранхэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэ шIушIэ Iофтхьабзэм къыхэлэжьэнхэу.

Ахъщэу аугъоирэм щыщ заом хэлэжьагъэхэм, ащ сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм, фэхыгъэ дзэкIолIхэм яунагъохэм арысхэм, шъузабэу къэнагъэхэм аратыщт, мыжъобгъухэм ягъэуцун, Хэ­гъэгу зэошхом лIыхъужъныгъэ щызезыхьагъэхэм якъэхэм къадекIокIыгъэным, ныбжьыкIэхэм дзэ-патриотическэ пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэным апэIуагъэхьащт. ЫпэкIэ зэрэщытыгъэм фэдэу еджа­пIэхэм лIыхъужъныгъэм иурокхэр ащызэхащэщтых, ныбжьыкIэхэм дзэ-патриотическэ пIуныгъэ ягъэгъотыгъэным фытегъэ­псыхьэгъэ тхылъхэр къыдагъэкIыщтых, юнармейскэ, ветеран движением зырагъэушъомбгъущт.

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм япащэхэм, предприятиехэм, учреждениехэм, организациехэм, мэкъумэщ предприятиехэм япащэхэмрэ яIофышIэхэмрэ, унэе предпринимательхэм, нэмыкI цIыфхэу республикэм исхэм зафэтэгъазэ шIушIэ Iофтхьабзэм къыхэлэжьэнхэу.
Фондым иреквизитхэр:

Ветеранхэм (пенсионерхэм) IэпыIэгъу афэхъурэ Адыгэ республикэ фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIоу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Хъ. Б. Ан­дырхъуаем ыцIэ зыхьырэр

ИНН/КПП 0105051524/010501001
Классификациер: къ. Москва и ВТБ Банк (ПАО) икъутамэу «Центральнэр»
р/сч 40703810600230000327
Корсчетыр 30101810145250000411
БИК 044525411

Шъугу пыкIырэ ахъщэр ветеранхэм (пенсионерхэм) IэпыIэгъу афэхъурэ Адыгэ республикэ фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIоу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Хъ. Б. Андырхъуаем ыцIэ зыхьырэм икассэу мыщ фэдэ чIыпIэм щыIэм ижъугъэхьан шъулъэкIыщт: къ. Мыекъуапэ, ур. Крестьянскэр, 236, а 1-рэ этаж, я 104-рэ офис, тел.: 8-8772-52-86-73

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет  итхьаматэу Н. М. ГъукIэлI

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу А. А. Къуаджэ

Ветеранхэм (пенсионерхэм) IэпыIэгъу афэхъурэ Адыгэ республикэ фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIоу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Хъ. Б. Андырхъуаем ыцIэ зыхьырэм ипащэу Ю. Д. Нэхай