ШIушIагъэр къэнэжьы

Лъэпкъ культурэм, музыкальнэ искусствэм ащызэлъашIэрэ Анзорыкъо Вячеслав къызыхъугъэр илъэс 80 непэ мэхъу.

ИкIэлэцIыкIугъор Кощхьаблэ щыкIуагъ. Музыкэр шIу зыщалъэ­гъурэ унагъом щапIугъ. Янэжъэу Гулэ Кощхьаблэ ипщынэо цIэрыIоу щытыгъ. ЗэлъашIэрэ пщынаоу Хьагъэудж Мыхьамэт игъусэу нысащэхэм ахэлажьэщтыгъ. Гулэ Мыхьамэт ипщынэ къыритэу, орэдышъохэр ыгъэжъынчхэу бэрэ къыхэкIыщтыгъ. Анзорыкъо зэшхэу Чеславрэ Вячеславрэ музыкэм пыщагъэхэ зэрэхъугъэхэр къуа­джэм щагъэшIагъощтыгъ.

Мыекъопэ музыкальнэ училищым ыуж Саратов къэралыгъо консерваториер къыщиухыгъ. Къы­хихыгъэ сэнэхьатым ишъэфхэр зэригъа­шIэхэзэ, орэдхэр ыусхэу, музыкэр ытхэу ригъэжьагъ.

Хорым фэгъэхьыгъэ музыкэм В. Анзорыкъор нахь ди­хьыхыщтыгъ. Мые­къопэ музыкальнэ училищым икIэлэегъаджэу, директорым игуадзэу Iоф ышIагъ. Илъэс 20-м нахьыбэрэ зыщылэжьэгъэ училищым щыригъэ­джагъэхэм артист, музыкант цIэрыIохэр къахэкIыгъэх.

Лъэпкъ шIэжьыр

Адыгэ пщынэм еджакIохэр фигъасэщтыгъэх. Фольклорым Iоф дишIэзэ, орэд 300 фэдиз зэригъэфагъ. Къэшъо орэдхэр, лъэпкъ орэдыжъхэр ыугъоижьыгъэх. ЛIыхъукIэ Андзауррэ Анзорыкъо Вячеславрэ зэгъусэхэу лъэпкъ искусствэм, адыгэ пщынэм афэгъэхьыгъэ тхылъ къыдагъэкIыгъ.

МэщбэшIэ Исхьакъ, Бэгъ Нурбый, нэмыкIхэм ягущыIэхэм ате­хыгъэ орэдхэр, музыкальнэ произведениехэр В. Анзорыкъом ыусыгъэх.

Спектаклэхэм апае зэригъэ­фэгъэ произведениехэр театрэ­хэм якъэгъэлъэгъонхэм ащэIух. ЩыIэныгъэм илъэныкъуабэ къызэлъиубытызэ, композиторым лъэпкъ музыкальнэ культурэр ыгъэбаигъ.

Адыгэ чIыгум, лъэпкъ шIэжьым, мамыр псэукIэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ орэдхэр В. Анзорыкъом къыIощтыгъэх. Къыблэм, Темыр Кавказым къащатырэ концертхэм ахэлажьэщтыгъ.

Орэд къыIоныр лъэшэу ыгу рихьыщтыгъ. Адыгеим иартистхэр Пэнэжьыкъуае зэкIохэм, искусствэм пыщагъэхэр къелъэIухи, орэд пчъагъэ къафиIонэу зэрэ­хъугъагъэр тщыгъупшэрэп.

Лъэпкъ орэдхэр къэзыIорэ ансамблэу «Орэдыр» Мыекъуапэ щызэхищи, концертхэр IофшIапIэхэм, еджапIэхэм къащатыхэзэ, цIыфхэр агъэгушIощтыгъэх.

Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэ ипащэу Iоф ышIэзэ, къэтэджырэ ныбжьыкIэхэм ягъэсэн дэлэжьагъ.

— Музыкэм цIыфыр зэри­пIурэр уиIофшIэн къыщыхэбгъэ­щын фае, — ыIощтыгъэ Анзорыкъо Вячеслав.

Фортепианэм, хорым апае ыусыгъэ произведениехэр бэ мэ­хъух. Композиторым дунаир ыхъожьыгъэми, иIофшIагъэхэмкIэ къытхэт. Композиторэу, орэдыIоу, пщынаоу зэрэщытыгъэр, IофшIагъэу иIэр тщыгъупшэхэрэп.