МэкъэгъэIум мэхьанэшхо иI

2021-рэ илъэсым мэшIогъэкIосэ мэкъэгъэIун системэм ишIуагъэкIэ нэбгырэ 600 къагъэнэжьын алъэкIыгъ, ахэм ащыщэу 245-р кIэлэцIыкIух.

УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, процент 80-м кIахьэу машIор къызыщызэкIанэрэр унэе псэупIэхэр ары. Ащ лъапсэ фэхъурэр цIыфхэм сакъыныгъэ къызэрэзыхамыгъафэрэр, электро пкъыгъохэм язытет уигъэрэзэнэу зэрэщымытыр, джащ фэдэу ежь аIэкIэ ашIыгъэу электричествэр зэрыкIорэ пкъыгъохэр зэрагъэфедэхэрэр ары.

МэшIогъэкIосэ мэкъэгъэIу системэм макIэу къызэкIэнэгъэ Iугъом щыгъуазэ уешIы, ащ къы­хэкIыкIэ апэрэ такъикъым къыщыублагъэу машIом цIыфхэр щаухъумэнхэ алъэкIы.

2021-рэ илъэсым гъэтхапэм и 1-м къыщыублагъэу псэупIэу ашIыхэрэр мэшIогъэкIосэ мэкъэгъэIу системэмкIэ зэтегъэпсыхьэгъэнхэ фаеу унашъо ашIыгъ. Мы мафэм ехъулIэу Урысые Федерацием машIор къэмыгъэхъугъэнымкIэ шапхъэу щыIэхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм ехьылIэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрахьэх.