ЛIышъхьэр журналистхэм къафэгушIуагъ

Урысые печатым и Мафэ фэгъэхьыгъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэ гъэзетхэу «Адыгэ макъэм» ыкIи «Советскэ Адыгеим» яредактор шъхьаIэхэу Дэрбэ Тимуррэ Цун­дышкэ Зарэрэ тыгъуасэ аIукIагъ. ЗэдэгущыIэгъум хэлэ­жьагъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыны­гъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

Республикэм ипащэ пэублэ псалъэ къышIызэ, хэутыным фэгъэзагъэу шъо­лъырым Iоф щызышIэрэ пстэуми ясэнэхьат мэфэкIыкIэ къафэгушIуагъ. Хабзэм икъулыкъухэм япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэрэр шъхьэихыгъэу къэгъэлъэгъо­гъэнымкIэ, республикэм гъэхъагъэу иIэхэм зэрифэшъуашэу къатегущыIэгъэнымкIэ къэбар жъугъэм иамалхэм алъэкI къызэрамыгъанэрэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Тэ талъэныкъокIэ къэбар жъугъэм иамалхэм IэпыIэгъоу ядгъэгъотырэр лъыдгъэкIо­тэщт. СМИ-хэм шъыпкъагъэ хэлъэу материалхэр, джащ фэдэу журналистхэм зэфагъэ хэлъэу къэ­барыр къатынхэм, ахэм къы­­хаутыхэрэр цIыфхэм ашIогъэшIэгъоныным мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэлъэп. Адыгеир зызэхащагъэр мыгъэ илъэси 100 мэхъу, арышъ журналистхэр къызытегущыIэнхэу, анаIэ зытырадзэнэу щыIэр макIэп, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэм­кIэ, юбилеим ихэгъэунэфыкIын къыдыхэ­лъытагъэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр рагъэкIокIых, ащ хэхьэ социальнэ псэуалъэхэм ащыщхэм яшIын ыкIи ягъэ­цэ­кIэжьын. Мыекъуапэ дэт архитектурэм ыкIи тарихъым ясаугъэтхэр агъэкIэжьынхэ унашъо зэрашIыгъэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ. Ащ пае псэолъэ 50 фэдиз зыхэхьэрэ спискэ агъэнэфагъ. Ахэм ащыщ республикэ гъэзетхэу «Адыгэ макъэмрэ» «Советскэ Адыгеимрэ» яредакциехэр зычIэт унэр. Мыр тари­хъым исаугъэтэу щыт, я 19-рэ лIэшIэгъум ашIыгъ, ыпэкIэ Альтшулер иаптекэ чIэтыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ мы псэуалъэм гъэцэкIэжьынхэр щыкIуагъэх. ЗэIукIэгъум илъэхъан рес­публикэм ипащэ Шъхьэлэхъо Аскэр пшъэрылъ фишIыгъ редакциехэр зычIэт унэм иэкспертизэ ыкIи фасадым игъэцэкIэжьын япхыгъэ тхьапэхэр къагъэ­хьазырынхэу.

Республикэ гъэзетхэм япащэхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыфэрэзагъэх, IэпыIэгъум ишIуагъэкIэ редакциехэм яматериальнэ-техническэ зытет нахь зэрагъэпытагъэр къыхагъэщыгъ. Джащ фэдэу журналистхэм ясэнэхьат хагъэхъо­ным епхыгъэ Iофыгъохэри зэдэгущыIэгъум къыщаIэтыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ хэутыным фэгъэзэгъэ СМИ-хэм хэхъоныгъэ ашIынымкIэ амалэу аIэкIэлъхэм къакIэуп­чIагъ, тиражым хагъэхъонэу пшъэрылъ къафишIыгъ, джащ фэдэу екIолIэкIэ гъэшIэгъонхэр къагъотызэ, республикэм щыпсэухэрэр зыгъэгумэкIырэ лъэныкъо­хэр къыдалъытэхэзэ яIофшIэн зэхащэнэу къариIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу