Щылэ мазэм и 13-р — Урысые печатым и Маф

Адыгэ Республикэм ижурналистхэу, къэбар жъугъэм иамалхэм Iоф ащызышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысые печатым и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!


Журналистикэм зищыIэныгъэ езыпхыгъэ, республикэм, хэгъэ­гум къащыхъурэ хъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр цIыфхэм алъызгъэIэсырэ пстэуми ар ямэфэкI.

Журналистикэм адрэ сэнэхьатхэм ялъытыгъэмэ, хэ­ушъхьа­фыкIыгъэ чIыпIэ еубыты. Сыда пIомэ ащ IэпэIэсэныгъэ инрэ ухьазырыныгъэ дэгъурэ зэрищыкIагъэхэм имызакъоу, хъугъэ-шIагъэхэм осэ тэрэз афэшIыгъэнри къыделъытэ.

ЯпшъэдэкIыжь зыфэдэр къагурыIозэ, агъэхьазырырэ материалхэр общественнэ-политикэ зыпкъитыныгъэр мыукъогъэным, ныбжьыкIэхэр яхэгъэгу фэшъып­къэхэу пIугъэнхэм, цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэр къэухъумэгъэн­хэм журналистхэр афэлэжьэнхэ фае.

Тиреспубликэ тапэкIи хэхъоныгъэ ышIынымкIэ анахь зигъо Iофыгъохэу къэуцухэрэм язэшIохын Адыгеим ижурналистхэр зэрэхэлэжьэщтхэм тицыхьэ пытэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, инэу тышъуфэраз Iоф къиныр, ау мэхьанэшхо зиIэр, зэрэжъугъэ­цакIэрэм пае. Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зы­хэлъ Iофэу жъугъэцакIэрэм гъэхъагъэхэр щышъушIынхэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный