ТекIоныгъэ къыдихыгъ

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щеджэрэ ныбжьыкIэхэм ащыщхэм гъэхъэгъэшIухэр яIэх, реcпубликэм имызакъоу Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм зэрифэшъуашэу закъыщагъэлъагъо, зэнэкъокъухэм текIоныгъэхэр къащыдахы.

ГущыIэм пае, бэмышIэу зэхащэгъэ онлайн зэнэкъокъоу «Умная стипендия» зыфиIорэм Валерия Лисовам текIоныгъэ къыщыдихыгъ.

Апэрэ уцугъом бакалаврэм, магистратурэм ыкIи аспирантурэм ащеджэрэ нэбгырэ 800-мэ ябизнес-проектхэр къыщагъэлъэгъуагъэх. Краснодар краим, Ростов ыкIи Волгоград хэкухэм, Нижний Новгород, Астрахань ыкIи Адыгэ Республикэм адэт апшъэ­рэ еджэпIэ 17-мэ ахэр ащеджэх.

Анахь дэгъоу зыкъэзыгъэлъэ­гъогъэ нэбгырэ 433-р ятIонэрэ уцугъом ихьагъэх. Япроектхэм афэгъэхьыгъэ видео лъэтегъэуцохэр, ягъэхъагъэхэр къизыIотыкIырэ роликхэр социальнэ хъытыум рагъэхьагъэх.

Зэнэкъокъум иуцугъохэр онлайн шIыкIэм тетэу кIуагъэ­хэми, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истуденткэу Валерия Лисовам зэрифэшъуашэу зыкъигъэлъэ­гъуагъ. ТворчествэмкIэ, спортымкIэ, наукэмкIэ, общественнэ IофшIэнымкIэ шIэныгъэ дэгъу­хэр къыгъэлъэгъуагъэх ыкIи текIоныгъэ къыдихыгъ. «Цифровизация банковских продуктов» зыфиIорэ темэр ары ипроект къыщыриIотыкIыгъэр.

Зэнэкъокъум текIоныгъэ къы­щыдэзыхыгъэ нэбгырэ 200-мэ сомэ мин 40 стипендиеу аратыгъ, «Центр-инвест» зыфиIорэ банкым ахэм стажировкэ ща­хьын амал яIэ хъугъэ.