Сусанэ ишIэныгъэхэр Москва щиушэтыщт

Ныдэлъфыбзэр языгъэшIэрэ кIэлэегъаджэхэр зыхэлэжьэгъэ зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр бэмышIэу къэнэфагъэх. Урысые Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм анахьэу къахэщыгъэхэм ащыщ Теуцожь районымкIэ Гъобэкъое гурыт еджапIэм адыгабзэр ыкIи адыгэ литературэр языгъэхьырэ Тхьаркъохъо Сусанэ.

Илъэс 30-м ехъугъ Сусанэ шIу ылъэ­гъурэ кIэлэегъэджэ сэнэхьатым, ны­дэлъфыбзэм зафэлажьэрэр. Адыгэ къэралыгъо кIэлэегъэджэ институтым иадыгэ отделение 1989-рэ илъэсым къыухыгъ. Апшъэрэ еджапIэр къызеухым унагъо ихьагъ ыкIи зыщынысэ хъугъэ къуаджэу Гъобэкъуае дэт гурыт еджапIэу N 6-м IофшIэныр щыригъэжьагъ ыкIи непэ къызнэсыгъэми ащ Iут. Ищытхъу аригъаIозэ мэлажьэ. КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм ныдэлъфыбзэр зэраригъэшIэщтым, ар шIу зэраригъэлъэгъущтым ыуж ит.

КIэлэцIыкIухэм яныдэлъфыбзэ ашIогъэшIэгъоныным пае кIэлэегъаджэм шIыкIэ зэфэшъхьафхэр егъэфедэх. Нэбгырэ пэпчъ екIолIэкIэ гъэнэфагъэ къыфыхихызэ, ишIэныгъэ елъытыгъэу гъэцэкIэнхэр ретых. Ащ дакIоу, егъэджэгъу уахътэм чанэу къыхигъэлэжьэнхэм фэшI куп-купэу зэтыреутыхэшъ, зэнэкъокъу афызэхещэ. Арын фае ригъэджэрэ кIэ­лэеджакIохэр яшIэныгъэхэмкIэ къазыкIыхэщыхэрэр.

Илъэс зэкIэлъыкIохэм Сусанэ гъэхъэ­гъэ гъэнэфагъэхэр ышIыгъэх. Ныдэлъфыбзэр языгъэхьыхэрэм апае зэхащэгъэ зэнэкъокъуми зэрифэшъуашэу зыкъыщигъэлъэгъуагъ, заочнэ уцугъомкIэ те­кIоныгъэ къыдихыгъ ыкIи Iофтхьабзэм иаужырэ уцугъоу Москва щыкIощтым рагъэблэгъагъ.

Заочнэ уцугъом текIоныгъэ къызэрэщыдихыгъэм пае «хрустальнэ статуэткэ» къыфагъэшъошагъ, «Учитель-навигатор» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ дэгъоу зыкъы­зэригъэлъэгъуагъэм пае диплом къыфагъэшъошагъ.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр ДЕЛЭКЪО Анет.