Лъэпкъ проектым ишIуагъэкIэ

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэхэм ащыщ. Ащ къыдыхэлъытагъэу зэшIуахыщт Iофтхьабзэхэм апае 2021-рэ илъэсэу икIыгъэм сомэ миллиард 555,6-рэ къэралыгъом ибюджет щагъэнэфэгъагъ. АщкIэ гъогум епхыгъэ псэолъэ мини 5,7-рэ кIэу ашIыгъ е агъэцэкIэжьыгъ.

Мы лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу Адыгеим иавтомобиль гъогу Iахь 52-рэ гъэрекIо агъэцэкIэжьыгъ, ар километрэ 75,6-м ехъу. Анахь кIыхьэр Красногвардейскэ районым игупчэу селоу Красногвардейскэм икIэу къуаджэу Адэмые, къутырэу Чумаковыр зэпызычыхэрэр ары. Километри 6,4-рэ зэкIэмкIи мэхъу, сомэ миллион 96,8-рэ тефагъ.

Мыекъуапэ пштэмэ, лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу гъогу Iахь 18 щагъэкIэжьыгъ. Километрэ 12,3-рэ ар зэкIэмкIи мэхъу, сомэ миллиони 193-м ехъу ахэм апэIухьагъ.

Джащ фэдэу лъэпкъ проектым ишIуагъэкIэ къалэм иурамхэу Лениным ыцIэ зыхьырэмрэ Комсомольскэмрэ зыщызэблэ­кIыхэрэм нэфрыгъуазэ щагъэуцугъ, урамхэу Пушкиным ыкIи Гоголым ацIэ зыхьыхэрэм язэхэкIыпIэ щытыр зэблахъугъ. Водительхэм скоростэу зэрэ­кIохэрэм хагъэкIыным пае урам­хэу Шэуджэным ыцIэ зыхьырэмрэ Кирпичнэмрэ, Курганнэмрэ Свободэмрэ, Адыгейскэмрэ Некрасовым ыцIэ зы­хьырэмрэ язэхэкIыпIэхэм, урам­хэу Шоссейнэм, Лесноим, Депутатскэм гъогум къытеIэтыкIыгъэхэр ащыфашIыгъэх.