Кэшбэк-2022-рэ

Адыгеим зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ипащэ игуа­дзэу Джарымэ Бэллэ къызэриIуагъэмкIэ, гъэмэфэ ужым республикэм къэкIорэ хьакIэхэм нахь къыхахырэ уахътэр щылэ мазэм къыщегъэ­жьагъэу жъоныгъуакIэм нэс.

Къащэфыхэрэ путевкэхэмкIэ Хьаджыкъо тIуакIэ, псыкъефэх зэфэшъхьафхэр, къушъхьэ те­шъоу Лэгъо-Накъэ, псыфабэхэр зэрагъэлъэгъунхэ алъэкIыщт. Кавказ заповедникым икIымэфэ турмаршрутхэм ахэм къащакIухьэ, хьэхэр зыкIэшIэгъэ жэхэмкIэ къекIокIых, Абадзеш икъушъхьэтхыхэр къаплъыхьэх.

«Адыгеим зыщызгъэпсэфынэу къакIохэрэм кIымэфэ мафэхэр къызыхахыхэкIэ, зекIоным пэ­Iуагъэхьэгъэ ахъщэм ызытфанэ аIэкIэхьажьыгъэу агъэзэжьы, — къыIуагъ Б. Джарымэм. — Илъэс къэс кэшбэкыр зыгъэфедэхэрэм япчъагъэ хэхъо.

ЗекIо кэшбэкыр цIыфхэм загъэфедэрэр илъэситIу хъугъэ. Ар кIымафэм ыкIи бжыхьэм атефэ. Лъэпкъ проектэу, зе­кIоным фэгъэхьыгъэу хабзэм ышта­гъэхэм ар зэу ащыщ. 2020 — 2021-рэ илъэсхэм тицIыфхэм IэкIыб къэралыгъохэм за­къыщагъэпсэфынэу кIонхэр къин зэхъум, хэгъэгу кIоц зекIоным изегъэушъомбгъун Правительст­вэмрэ Ростуризмэмрэ яшъыпкъэу дэлэжьагъэх.

ЦIыфхэр зекIоным тырагъэгушIухьанхэу ары кэшбэкыр къызкIыхахыгъэр, «къэзгъэзэ­жьырэ ахъщэр» къекIы. Путевкэу, турэу къащэфыхэрэм аты­рагъэкIодэрэ ахъщэм ипроцент 20 ахэм къафызэкIагъэ­кIожьынэу кэшбэкым фэгъэ­хьыгъэ программэм къыделъытэ. Ар цIыфхэмкIи хабзэмкIи федэ, апэрэхэм уасэхэм къафыщагъакIэ, къэзыкIухьэхэрэм япчъагъэ къыхэхъо.

Щысэ къэтхьын. ЦIыфым со­мэ мин 30-кIэ санаторием е зыгъэпсэфыпIэм зэрэкIощт путевкэр къыщэфыгъэмэ, ащ сомэ мини 6 къыратыжьыщт. Хэти ытыгъэ ахъщэм ипроцент ыгъо­тыжьырэр, ау кэшбэкыр сомэ мин 20-м рагъэхъурэп.

Къихьэгъэ илъэсыкIэм кэш­бэкыр цIыфхэм зыщагъэфе­дэшъущтыр щылэ мазэм къыщегъэжьагъэу мэлылъфэгъум и 12-м нэс. Нэужым путевкэхэр нахь пыутэу къызащэфышъущтхэр чъэпыогъум и 1-м къыщыублагъэу тыгъэгъазэм и 15-м нэс. ИлъэсыкIэм икъихьэгъу зызэрыдгъэпсэфырэ мафэхэмрэ жъоныгъуакIэм тызщыдэсрэ мафэхэмрэ программэу «ту­ристическэ кэшбэкым» ха­хьэ­хэрэп.

Сыда шIэгъэн фаер путевкэм лъыптыгъэ ахъщэм щыщ Iахь хабзэм къыуитыжьыным пае? ЗэкIэм апэу карточкэу «Мир» зыфиIорэм фэдэ уиIэн фае, сыда пIомэ, путевкэм ыуасэ ащ икIынэу щыт. Ащ фэдэ кар­точкэ зимыIэхэм къыдахын фае. Путевкэр къызыпщэфыгъэр мэфи 5 зыхъукIэ, ащ ыуасэ ипроцент 20-р карточкэм къихьэжьыщт. УздэкIорэ зыгъэпсэфыпIэм чэщитIум нахь макIэ зыщимыхыкIэ, кэшбэкыр къыуатыщтэп.

Кэшбэкым иуахътэ екIыфэкIэ зэп, нахьыбэри зыгъэпсэфакIо укIон уфит. Ащ къэс ахъщэу тебгъэкIуадэрэм ипроцент 20 уикарточкэ къырагъэхьажьыщт.

Зыгъэпсэфыгъо уахътэр щылэ мазэм и 18-м къыщегъэжьагъэу мэлылъфэгъум и 30 нэс тырагъэфэнэу щыт.

Кэшбэк-2022-м игъэцэкIэн пэIуагъэхьанэу хабзэм сомэ миллиарди 5 къытIупщыщт. Программэм Урысыем ишъо­лъыр пстэури хэлажьэ.

Къоджэ зекIоныр

Къоджэ зекIоным фэгъэ­хьыгъэ унашъом Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр кIэтхагъ.

Ащ фэдэ зекIоным къыхиубытэщтых чылэхэр, къутырхэр, къэлэ цIыкIухэр. Ахэм ящыIэ­кIэ-псэукIэ нэIуасэ зыфашIынэу, защагъэпсэфынэу, IофшIэнэу агъэцакIэхэрэм ахэлэжьэнхэу цIыфхэр къакIохэ зыхъукIэ, къо­джэ зекIоным зиушъомбгъущт.

Анахьэу ащ фэдэ зыгъэпсэфакIохэм къапэгъокIын зылъэ­кIыщтхэр унэе IофшIапIэ къызэIузыхыгъэхэр ары. Къэлэдэс­хэм лэжьыгъэр зэрэхалъхьэ-
­рэр, зэрэIуахыжьырэр, былым­хэр зыщаIыгъ фермэхэр зыфэ­дэхэр алъэгъухэмэ ашIогъэшIэгъоныщт. Тучан зиIэхэр, ахэм аIэкIэ ашIырэ шхыныгъохэр янэ­рылъэгъущт. Лъэпкъ шхынхэр зышIыхэрэм нэIуасэ зафашIыщт.

Къоджэ зекIоным хэщагъэ хъухэрэм яхьакIэхэр яунэхэм арагъэсыщтых, агъэшхэщтых, яфэIо-фашIэхэр афагъэцэкIэщтых, цIыфкIопIэ чIыпIэхэр, чIы­пIэ саугъэтхэр арагъэлъэ­гъущтых.

Къоджэ зекIоныр зэхэзыщэщт цIыфхэм хабзэр IэпыIэгъу къа­фэхъущт. ХьакIэхэр зэрагъэ­блэгъэщтхэ хапIэхэр, фермэхэр, унагъохэр зэтырагъэпсыхьанхэм пае грантхэр къаратыщтых. Ар зыпшъэ ралъхьагъэхэр Рос­туризмэмрэ УФ-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэрэ.

Къуаджэхэм ыкIи нэбгырэ мин 30-м емыхъу зыдэс къа­лэхэм зекIоныр бэшIагъэу зыщызэхэщэгъэ къэралыгъохэр щыIэх, ахэм ащыщых Италиер, Франциер, Испаниер. Тэ тихэгъэгукIэ къоджэ зекIоныр зыщызэхащагъэхэм Краснодар краир ахэхьэ. Къэлэдэсхэу къа­­кIохэрэр сэнашъхьэм икъэугъоин, санэм ишIын ыкIи икъы­дэгъэкIын хэлажьэх. Щай тхьапэхэр къызщаугъоирэ уахътэм тырагъафэшъ, IофышIэхэм адэ­IэпыIэх. Шыхэр зикIасэхэр фер­мэм макIох, шыоу чIыпIэ да­хэ­хэр къакIухьэх.

ХэбзакIэу аштагъэм щылэ мазэм къыщегъэжьагъэу кIуачIэ иIэ хъугъэ. Проектыр зэхэзгъэу­цогъэ экспертхэм къоджэ зе­кIоным шIэхэу зыкъиIэтынэу ыкIи чIыпIэ гъэнэфагъэ ыубытэу зэрэщыгугъыхэрэр къаIо.

КъыздэIэпыIэщтхэм тахэт

Урысыем ишъолъыр 27-мэ кIэу зыгъэпсэфыпIэхэр ащагъэ­псыщтых. Корпорациеу «Туризм РФ» зыфиIорэм мы Iо­фыгъом фэгъэхьыгъэу апэрэ инвести­ционнэ проект 53-рэ къыхихыгъ.

ЗыгъэпсэфыпIэхэр зыща­гъэ­псыщт чIыпIэхэм ащыщых Байкал, Алтай, Камчаткэ, Адыгеир, Краснодар краир, нэмыкIхэри. Вице-премьерэу Дмитрий Чернышенкэм къызэриIуагъэмкIэ, проектхэм ягъэцэкIэн зау­хыкIэ, зыгъэпсэфакIохэм япчъа­гъэ нэбгырэ миллионипшIым ехъу къыхэхъощт. Джащ фэдэу зы­гъэпсэфыпIэу ашIыщтхэм нэ­бгырэ мин 15 фэдизмэ Iоф аща­шIэн алъэкIыщт.

Туробъектхэм ягъэпсын сомэ миллиард 36,5-рэ пэIуагъэхьанэу корпорацием къылъытагъ. Проект пстэумэ ягъэцэкIэн те­фэщт мылъкур миллиард 387-м нэсыщт.

— 2022 — 2023-рэ илъэсхэм зыгъэпсэфыпIэкIи 10 фэдиз ­дгъэпсышъунэу тэгугъэ, — къы­Iуагъ Д. Чернышенкэм. — Ахэм зэкIэмкIи чIыпIэ 2500-рэ фэдиз ахэтыщт. 2030-рэ илъэсым нэс хэгъэгу кIоцI зекIоным хэлажьэхэрэм япчъагъэ нэбгырэ миллиони 140-м нэсыщт.

Корпорациеу «Туризм. РФ-м» итхьаматэу агъэнэфэгъэ Сергей Сухановым къызэриIуагъэмкIэ, апэу зишIын рагъэжьэщт тур­объектхэм ахагъэхьагъэх зы­гъэпсэфакIохэм нахьыбэрэ къы­хахырэ чIыпIэхэр. Ахэм яинфраструктурэ игъэпсын мы илъэсым рагъэжьэщт. КIэу ашIыщт зыгъэпсэфыпIэхэр на­хьыжьэу зыщырагъэжьэщтхэр Алтай, Сахалин, Байкал, къыблэ шъолъырымкIэ зыгъэпсэфыпIэхэу «Лэгъо-Накъ», «Гъэ­хъунэ плъыжьыр» арых.

Шъаукъо Аслъангуащ.