ГъэхъэгъэшIухэр ышIызэ ыпэкIэ лъэкIуатэ

Хабзэ зэрэхъугъэу, щылэ мазэм и 13-м Урысые печатым и Мафэ хагъэунэфыкIы. Журналистхэу, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэу, мы сэнэхьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэури мы мафэм агъашIох, гущыIэ дэхабэ афаIо.

Утхэныр, акъыл хэлъэу материалыр зэбгъэкIуныр, еджэрэм ар къыгурыIоу, мэхьанэ хэлъэу лъыбгъэIэсыныр псынкIэп ыкIи ар бэхэм къадэхъурэп. Непэ зигугъу къэтшIыщт пшъэшъэ ныбжьыкIэм а пстэури фызэшIокIыгъ, журналистикэм игъогу пытэу теуцуагъ.

Республикэ гъэзетэу «Советскэ Адыгеим» иобозревателэу Юлия Мельниковар шъолъырым дэгъоу щызэлъашIэ, иIофшIа­гъэхэм, къыхиутыхэрэм гъэзет­еджэхэм осэшхо афашIы. Юлие цIыф шъабэу, рэхьатэу зэрэщытыр, зыфатхэрэм псынкIэу гурыIон, ар зыфаер зэхишIыкIын зэрилъэкIырэр бэхэм къыхагъэ­щы. Ащ фэдэ уасэ къыпфашIыным мэхьанэшхо иI.

Пшъэшъэ ныбжьыкIэм Адыгэ къэралыгъо университетым филологиемкIэ ифакультет къыу­хыгъ, журналист сэнэхьатыр зэригъэгъотыгъ. Къэбар жъу­гъэм иамалхэм Iоф защишIэрэр илъэси 9-м ехъугъ. Апшъэрэ еджапIэр къызеухым ыуж гъэзетэу «Советскэ Адыгеим» корректорэу аштагъ, илъэс тешIагъэу обозревателэу агъэ­нэфагъ.

— Сыдигъуи журналист сэнэхьатыр сыгу рихьыщтыгъ, ащ сищыIэныгъэ гъогу еспхы­нэу сыфэягъ, — еIо журналисткэм. — Сигухэлъ къыз­дэхъуным пае дэ­гъоу се­джагъ, журналистикэм ишъэфхэр къызIэкIэзгъэхьанхэм сыпы­лъыгъ. Непэ сызыIут ыкIи сикIэсэ редакцием апэрэ лъэ­бэкъухэр щысшIынхэмкIэ бэхэм яшIуа­гъэ къысагъэ­кIыгъ, ахэм инэу сафэраз. Шъыпкъэр пIощтмэ, уиIоф­шIэгъухэр къыбготхэу, зэгурыIоныгъэ уазыфагу илъэу узэдэлажьэмэ, зэшIомыхын щыIэп. АщкIэ синасып къы­хьыгъ.

Юлие гъэзетым къыщыхиутыхэрэм адакIоу республикэм фэгъэхьыгъэ къэбархэр интернет нэкIубгъохэм къарегъахьэх. Инстаграмым къыщызэIуихыгъэ блогым нэбгырэ мин 23-м ехъу кIэтхагъ. Адыгеим ис лъэпкъхэм яшхыныгъохэм ар фэгъэхьыгъ.

— ЩыIэныгъэр зычIыпIэ итэп, ар ыпэкIэ лъэкIуатэ, ащ дакIоу технологиякIэхэм хэхъоныгъэ ашIы. Ащ къыхэкIыкIэ шэпхъакIэу щыIэхэм журналистыр атехьан, ахэр къызфигъэфедэзэ Iоф ышIэн фае, — еIо Юлие. — «Советскэ Адыгеир» пштэмэ, интернет лъэныкъом мэхьанэшхо етэты. Социальнэ хъытыум амалэу къытыхэрэр тэгъэфедэх, мафэ къэс къэбарыкIэхэр сайтым исэгъэуцох, ахэр нахь гъэшIэгъон зэрэтшIыщтым пстэуми тыпылъ. Сэ къыхэс­хыгъэ блогыр пщэрыхьаным ехьылIагъ, ситворчествэ ыкIи сисэнэхьат япхыгъэу хэхъоныгъэ сшIынымкIэ ар амал тедзэу сэлъытэ. Ау мыщ дакIоу гъэзетри тиIэн зэрэфаем щэч хэ­лъэп, ар цIыфхэм къыратхыкIы, еджэх. ГущыIэм пае, цIыфым фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ материал гъэзетым къыщыхэуутын плъэкIыщт, социальнэ хъы­тыур зэрэгъэпсыгъэмкIэ ащ фэдэ амал къыуитырэп. Гъэзетыр бгъэтIы­лъын, къэпштэн ыкIи уеплъы­жьын плъэкIыщт. Ащ къихьагъэр цIыфхэм ашIогъэшIэгъон зыхъукIэ, журналистым иIофшIэн дэгъоу ыгъэцэкIагъ.

Журналистхэм азыфагу зэхащэрэ федеральнэ ыкIи шъо­лъыр зэнэкъокъу пчъагъэхэм Юлие ахэлэжьагъ, текIоныгъэр къащыдихыгъ. ГущыIэм пае, журналистхэм язэнэкъокъухэу «Вы­зов XXI век», «СМИротворец» зыфиIохэрэм, Урысые Iофтхьабзэу «Вместе в цифровое будущее» зыфиIорэм ишъо­лъыр уцугъо гъогогъуищэ хагъэу­нэ­фыкIырэ чIыпIэхэр, 2021-рэ илъэсым мы зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къа­щыдихыгъэх. 2014-рэ илъэсым журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ ишIухьафтын къыфагъэшъошагъ. Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм ирэзэныгъэ тхылъ къылэжьыгъ.

БлэкIыгъэ илъэсым изэфэхьысыжьхэмкIэ журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ ишIухьафтын ятIонэрэу Юлие къыфагъэшъошагъ ыкIи мэфэкI шIыкIэм тетэу ар къыритыжьыгъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Юлие иIофшIэгъухэм, зышIэ­хэрэм лъытэныгъэ фашIы, ежьы­ри IэпыIэгъу афэхъуным сыдигъуи фэхьазыр. Непэрэ щыIакIэм ар зымыуасэ щыIэп.

Журналист ныбжьыкIэм къы­дэ­хъугъэм къыщыуцурэп, ыпэкIэ лъыкIотэн, игъэхъагъэхэм ахигъэхъон гухэлъ иI. Икъэлэмыпэ къычIэкIырэ тхыгъэхэр цIыфхэм зэрашIогъэшIэгъоным къыщымыкIэу, гъогоу къыхихыгъэм пы­­тэу тетэу исэнэхьат рылэ­жьэнэу тэри фэтэIо, мэфэкIымкIэ тыфэгушIо.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.