Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ республикэм иврач-эндокринологхэм зэхэсыгъоу адыриIагъэм шъоущыгъу узым ыгъэгумэкIырэ кIэлэцIыкIухэр зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэ шIыкIэм щытегущыIагъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, республикэм финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловыр, штатым хэмыт специалист-эндокринолог шъхьаIэу, Адыгэ республикэ клиникэ сымэджэщым идиабетологическэ гупчэ ипащэу ЕхъулIэ Маринэ, Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу клиникэ сымэджэщым ипедиатрическэ отделениеу N 2-м ипащэу Юлия Корчагинар, сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм янэ-ятэхэм я Урысые организацие АР-мкIэ ишъолъыр къутамэ итхьаматэу Анна Рауд.

Зэхэсыгъом зыщытегущыIагъэхэр апэрэ купым хэхьэрэ шъоущыгъу уз зиIэ кIэлэцIыкIухэу зыныбжь илъэс 18-м нэмысыгъэхэм алъ глюкозэу хэлъыр зыфэдизыр ренэу зэрауплъэкIун фаем епхыгъэу ахъщэ Iахьтедзэ къыхэгъэкIыгъэныр ары.

Специалистхэм зэралъытэ­рэмкIэ, ащ фэдэ узым ыгъэгумэкIыхэрэм зэряIазэхэрэм дакIоу врач-эндокринологми ахэм ре­-нэу гъунэ алъифын, ежь сымаджэхэри зыфэсакъыжьынхэ фае. Шъоущыгъоу лъым хэлъыр зыфэдизым изэгъэшIэнкIэ джыдэдэм пкъыгъуа­кIэхэр къызфагъэфедэх, кIэлэцIыкIухэм аIапэ ухэуIэнэу ищы­кIэгъэжьэп. Ау ащ фэдэ пкъыгъохэр фэгъэкIотэныгъэ зиIэхэм ыпкIэ хэмылъэу къаратырэ препаратхэм джыри ахагъэхьагъэхэп.

Мы Iофыгъом социальнэ мэхьанэшхо зэриIэр къыдалъытэзэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ иунашъо диштэу республикэм ис кIэлэцIыкIухэу шъоущыгъу узым ыгъэгумэкIыхэрэм сканерхэмрэ датчикхэмрэ ятыгъэнхэм пае джыри сомэ миллион 18 шъо­лъыр бюджетым къыхагъэкIыщт.

«Мы Iофыгъом игъэкIотыгъэу тэ тытегущыIагъ. КIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ къэухъумэ­гъэныр анахьэу тынаIэ зытедгъэтыхэрэм ащыщ. Шъоущыгъу узым ыгъэгумэкIыхэрэм игъом медицинэ IэпыIэгъу ятыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр къыдэтлъы­тэзэ, ищыкIэгъэ мылъкур къыхагъэкIынэу, кIэлэцIыкIу сымаджэхэр зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу тафэхъунэу унашъо тштагъэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу клиникэ сымэджэщым ипедиатрическэ отделение ипащэ Адыгеим и ЛIышъхьэ «тхьауегъэ­псэу» къыриIуагъ мы Iофыгъом изэшIохынкIэ IэпыIэгъу къазэрафэхъугъэм фэшI. Юлия Корчагинам къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы аужырэ лъэхъаным шъоущыгъу узым ыгъэгумэкIырэ кIэлэцIыкIухэм ахэхъо. НахьыбэрэмкIэ ар зэпхыгъэр зэпахырэ узхэр къызэряутэлIэгъагъэ­хэр ары. ГъэрекIо шъоущыгъу узым ыгъэгумэкIэу кIэлэцIыкIу 16, мы илъэсым ищылэ мазэ кIэлэцIыкIуи 2 къыхагъэщыгъ.

Апэрэ купым хэхьэрэ шъоущыгъу узым ыгъэгумэкIырэ кIэлэцIыкIухэу зыныбжь илъэс 18-м нэмысыгъэхэу нэбгыри 128-рэ джыдэдэм республикэм иврач-эндокринологхэм яучет хэт. Лъым глюкозэу хэлъыр зыфэдизыр ренэу уплъэкIугъэным пае кIэлэцIыкIу пэпчъ илъэсым датчик 26-рэ ищыкIэгъэщт.

Адыгеим ипащэ зэрэрихъу­хьагъэм тетэу ащ фэдэ пкъыгъохэр джы ыпкIэ хэмылъэу аратыщтых. Республикэ диагностическэ гупчэм датчикхэри, Iэзэгъу уцхэри къазащыдыратынэу рахъухьагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу