«ЭкоЦентрэм» къеты

Къэбзэныгъэм фэгъэзагъ

Коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм ядэ­щын фытегъэпсыхьэгъэ зэхъокIыныгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм АР-м и Пар­ламент изэхэсыгъоу джырэблагъэ щы­Iагъэм щытегущыIагъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, ООО-у «ЭкоЦентр» зыфи­Iорэр ары пыдзэфэ пытэхэм ядэщын фэгъэзэгъэ шъолъыр операторэу Адыгеим щылажьэрэр. 2019-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м ащ IофшIэныр ригъэ­жьагъ.

Республикэм исым ипроцент 90,4-мэ хэкIэу къырахырэр Iуищынэу шъолъыр операторым зэзэгъыныгъэ дашIыгъ. Адыгеим исыр, статистикэм къызэригъэ­лъагъорэмкIэ, нэбгырэ 463167-рэ мэхъу. Адыгеим Iоф щызышIэрэ юридическэ лицэхэм ыкIи предприни­мательхэм япро­цент 69,9-р ары хэкIым идэщынкIэ фэIо-фашIэхэр фэгъэцэкIэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм кIэтхагъэр.

ООО-у «ЭкоЦентр» зыфи­Iорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Алыбэрд Налбый Парламентым идепутатхэм яупчIэхэм джэуапхэр къаритыжьызэ, контейнерхэр зытет площадкэхэм ыкIи ахэм къапэIулъ чIыпIэхэм ягъэкъэбзэн ГъэIорышIэкIо компаниехэмрэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын органхэмрэ зэрэфэгъэза­гъэхэр къыIуагъ.

Хэта зыгъэкъэбзэн фаер?

Парламентым идепутатхэм ямызакъоу, хэкIэу къы­рахырэр зыдагъэтIылъыщт площадкэхэм ягъэкъэбзэн зипшъэрылъым республикэм исхэри бэрэ къыкIэупчIэх. Ахэм язытет ары нахьыбэрэмкIэ шъолъыр операторым пыдзэфэ пытэхэм яIущынкIэ ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэхэрэм уасэ зэрэфашIырэр.

ХэкIыр зэратэкъорэ контейнерхэр зыдэщыт чIыпIэр къэшIыхьэгъэн ыкIи пыдзафэхэр Iузыщыщт транспортыр екIолIэшъунэу щытын фае. Мы площадкэм ыкIи ащ къыпэIулъ чIыпIэхэм ягъэкъэбзэн фэтэрыбэу зэхэт унэхэм я ГъэIорышIэкIо организациехэр е чIыпIэ зы­гъэIорышIэжьын органхэр лъыплъэнхэ фае. Пыдзэфэ пытэхэр Iузыщыщт автомашинэр къэкIоным ыпэкIэ ахэр зэкIэ ГъэIорышIэкIо организацием ипхъэнкIакIохэм агъэкъэбзэныр япшъэрылъхэм ащыщ.

Шъолъыр операторым хэкIыр зэрылъ контейнерхэр къызэблихъунхэр е къыунэкIынхэр ары иIофшIэныр.

— Унэхэм хэкIэу къарахырэр зэрахьылIэщт чIыпIэ­хэм ягъэкъэбзэн организацие зэфэшъхьафхэр зэ­дыдэлажьэх. Лъэшэу тыкъэлъаIо хэкIэу къишъухырэр зэришъутэкъущтым пылъ шэпхъэ тIэкIур жъугъэцэкIэнэу. Контейнерхэм псэолъэшIыным къыпыкIыгъэ е нэ­мыкI пыдзэфэ инхэр, чъыг къутамэхэр, кондэ иупкIыгъэхэр арышъутакъо хъущтэп. АхэмкIэ шъуушъэрэ бакхэм нэмыкI пыдзафэхэр арыфэжьырэп. КъызкIэнэгъэ пкъы­гъохэри бакхэм арышъумыдзэх, — къыIуагъ ООО-у «ЭкоЦентрэм» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Алыбэрд Налбый.

Къыхэдгъэщымэ тшIоигъу, субсидиеу Адыгеим сомэ миллиони 8-м ехъу къыфэкIощт. АщкIэ хэкIыр зэхэ­дзыгъэу цIыфхэм къыратэкъун амал щыIэнэу бакхэр джыри къащэфыщтых.

ООО-у «ЭкоЦентр» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипресс-къулыкъу