Щылэ мазэм и 12-р – Урысые Федерацием ипрокуратурэ иIофышIэ и Маф

Прокуратурэм икъулыкъу­хэм яIофышIэхэу ыкIи яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Урысые прокуратурэр зызэхащагъэр илъэс 300 зэрэхъурэм фэшI тышъуфэгушIо!

Урысыем икъэралыгъо хабзэ илъэныкъо шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщым цIыфхэм, обществэм ыкIи къэралыгъом яфедэхэм якъэухъумэн ренэу ынаIэ тырегъэты.

Прокуратурэм икъулыкъухэм яIофшIэн ылъапсэр хэбзэгъэуцугъэу щыIэм тетэу цIыфхэм ярэхьатныгъэ къэухъумэгъэныр, къолъхьэ тын-Iыхыным пэуцу­жьыгъэныр, цIыфым ифитыныгъэхэмрэ ишъхьафитныгъэрэ укъуа­гъэ мыхъунхэр ары.

Адыгеим ипрокуратурэ Урысыем ипрокуратурэ икъулыкъу­хэм язэу зэрэщытым телъытагъэу пшъэрылъэу иIэхэр шIуагъэ хэлъэу егъэцакIэх, тиреспубликэ иэкономикэрэ исоциальнэ лъэныкъорэ япхыгъэ Iофыгъохэу къэуцухэрэр игъом зэшIохыгъэн­хэм иIахь гъэнэфагъэ хешIыхьэ.

Адыгэ Республикэм ипрокуратурэ икъулыкъухэм яIофышIэ, яветеран пстэуми тафэлъаIо псауныгъэ пытэ яIэнэу, ягухэлъ дахэхэр къадэхъунхэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зы­хэлъ Iофэу агъэцакIэрэм гъэхъагъэ­хэр щашIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный