ЦIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр зэтырагъэуцожьых

Илъэс 300-кIэ узэкIэIэбэжьмэ Петр I-м иунашъокIэ Урысыем прокуратурэр зыщагъэпсым ащ пшъэрылъ фигъэуцугъагъ: «Зэрарыр е бзэджэшIагъэр къызэтегъэуцогъэныр ыкIи гъэкIодыгъэныр, шъыпкъагъэ хэлъэу правосудием къекIолIэгъэныр, къолъхьэ тын-Iыхыным ыкIи хабзэр зыукъохэрэм ябэныгъэныр».

Федеральнэ унашъоу «Урысые Федерацием ипрокуратурэ ехьылIагъ» зыфиIорэм къызэригъэнафэрэмкIэ, прокуратурэр зыкI федеральнэ къулыкъум игупчэу щыт, УФ-м и Конституцие зэрагъэцакIэрэм, цIыфхэм яфитыныгъэхэр ыкIи яшъхьафитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм гъунэ лъефы ыкIи фитыныгъэу иIэр къызфигъэфедэзэ хабзэр зыукъохэрэм уголовнэ пшъэ­дэкIыжь арегъэхьы.

АР-м ипрокурорэу Игорь Шевченкэм къыхигъэщыгъ тиреспубликэ хэбзэгъэуцугъэр зэрэщагъэцакIэрэм, бзэджэшIагъэу зэрахьэрэм илъэгагъэ зынэсырэм ыкIи республикэм хабзэу илъыр гъэцэкIагъэ хъунымкIэ шъолъырым игъэцэкIэкIо, хэбзэгъэуцу ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм прокуратурэм зэгурыIоныгъэ дэгъу адыриIэу яIофшIэн зэрэзэхащэрэм ишIогъэшхо къызэрэкIорэр, ащ мэхьанэшхо зэриIэр.

Прокурорым къызэриIуагъэмкIэ, прокуратурэм ипшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ къэралыгъом ишIоигъоныгъэхэр, цIыф пэпчъ ифитыныгъэ ыкIи ирэхьатныгъэ къэухъумэгъэнхэр. Прокуратурэм иIофшIэнкIэ гъэхъагъэу ышIыхэ­рэр зэлъытыгъэр цIыфхэм цыхьэ къазэрэфашIырэр ары. Хабзэ, хэбзэухъумэкIо ыкIи лъыплъэн къулыкъухэм зэпхыныгъэ зэды­ря­­Iэу зэрэзэдэлажьэхэрэм ишIуагъэкIэ Адыгеим рэхьатныгъэ илъ ыкIи гъэхъагъэхэр ышIыхэзэ ыпэкIэ лъэкIуатэ. Хабзэр ыкIи шъолъырым илъ рэхьатныгъэр гъэпытэгъэным АР-м и ЛIышъхьэ ыкIи къэралыгъо къулыкъухэм япащэхэм яIахьышIу зэрэхэлъыр прокурорым къыкIигъэтхъыгъ ыкIи ирэзэныгъэ гущыIэхэр афигъэхьыгъэх.

АР-м ипрокуратурэ ипресс-къу­лыкъу къызэритыгъэмкIэ, анахь мэхьанэшхо зиIэ Iофы­гъоу зыдэлажьэхэрэм ащыщых псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ылъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэр, цIыфхэм япсэупIэ фитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр, зыкIыныгъэ ахэлъэу бзэджашIэхэм ябэныгъэнхэр, псауныгъэм, гъэсэныгъэм ыкIи ахъщэ къолъхьэ тын-Iыхыным алъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр амыукъоным лъыплъэнхэр. Джащ фэдэу япшъэрылъ шъхьа­Iэхэм ащыщ цIыфхэм IофшIэнымкIэ фитыныгъэу яIэхэр къэу­хъумэ­гъэнхэр.

Илъэс 300-кIэ узэкIэIэбэжьмэ зэхащэгъэ Урысыем ипрокуратурэ непэ щыIэныгъэм мэхьанэшхо зэрэщиубытырэр нафэ. Мы структурэм сыдигъуи авторитетышхо иIэу, къэралыгъом закон илъыным, цIыфхэм яфитыныгъэ­хэр къэухъумэгъэнхэм лъыплъэ­гъэныр ипшъэрылъ шъхьаIэу ыпэкIэ лъыкIотагъ. БлэкIыгъэ илъэсым гъэхъэгъэшIухэр ышIыгъэх. Хэбзэгъэуцугъэр амыукъо­ным, бзэджэшIагъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэм, тишъолъыр рэхьатныгъэ илъыным прокуратурэм икъулыкъухэм анаIэ тырагъэтыгъ. Республикэм щыпсэухэрэм япсэупIэ, пенсионнэ фитыныгъэхэр зэтегъэуцожьыгъэнхэм прокурорхэр кIэдэуа­гъэх. Псауныгъэр къэухъумэгъэ­ным, гъэсэныгъэм, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым, мэкъу-мэщым, нэмыкI лъэныкъохэми хэхъоныгъэхэр ашIынхэм прокуратурэм ынаIэ тырегъэты. Рес­публикэм щыпсэурэ цIыфхэм прокуратурэм цыхьэ къызэрэфашIырэр нафэ.

БлэкIыгъэ илъэсым прокуратурэм икъулыкъухэм нэбгырэ мини 10-м ехъумэ закъыфагъэзагъ. Ятфэнэрэ нэбгырэ пэпчъ ифитыныгъэхэр зэтырагъэуцо­жьыгъэх. Джащ фэдэу мы уахътэм къыриубытэу федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм лъыплъэгъэным ылъэныкъокIэ цIыфхэм ядаохэмкIэ прокурор­хэм хэукъоныгъэ мини 10-м ехъу къыхагъэщыгъ. Нэбгырэ 2629-мэ дисциплинарнэ ыкIи административнэ пшъэдэкIыжьхэр арагъэ­хьыгъэх. Прокуратурэм, къэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм ыкIи хэбзэухъумэкIо ведомствэхэм яIо зэхэлъэу зэрэзэдэлажьэхэ­рэм ишIуагъэкIэ бзэджэшIагъэ­хэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэ.

Ветеранхэр агъэлъапIэх

Ветеранхэм яорганизацие 2005-рэ илъэсым АР-м ипрокуратурэ щагъэпсыгъ, 2007-рэ илъэсым къыщыублагъэу прокуратурэм иветеранхэм ыкIи ипенсионерхэм я Урысые общественнэ организацие и Адыгэ шъолъыр къутамэ ашIыжьыгъ.

Ащ игъэпсын иIахьышIу хи­шIы­хьагъ ыкIи пэщэныгъэ дызэри­хьагъ Гъонэжьыкъо Муратбек Хьудэ ыкъом. Нэужым 2013-рэ илъэсым Советым ипащэу ха­дзыгъ Пщыдатэкъо Вячеслав Ерстэм ыкъор. Мы уахътэм ащ пэщэныгъэ дызэрехьэ Андрей Фатиным.

АР-м ипрокуратурэ иуцун ыкIи ащ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ветеранхэм яIахьышIу хашIы­хьагъ. Ветеранхэр ящысэтехыпIэхэу, ахэм рахьыжьэгъэ Iофыр щытхъу хэлъэу прокуратурэм иIофышIэ ныбжьыкIэхэм лъагъэкIуатэ.

НэкIубгъор къэзыгъэхьазырыгъэр КIАРЭ Фатим.