УшэтыпIэхэм афэхьазырынхэу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм имедицинэ учреждениехэм яврач шъхьаIэхэм тыгъуасэ зэхэсыгъо адыриIагъ. Сымаджэхэм, коронавирусыр къызэутэлIагъэхэри ахэм зэрахэтхэу, медицинэ IэпыIэгъу зэрарагъэгъотырэм епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, Роспотребнадзорым Адыгэ Рес­публикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднер, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ игъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан.

Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ зыпшъэ бэ дэфэрэ медицинэ IофышIэхэм зэрафэразэр къыIуагъ, коронавирусым пэуцужьыгъэнымкIэ яIофшIэн агъэлъэшыным, штаммыкIэм – омикроным зыкъиштэным ищынагъо зэрэщыIэм еп­хыгъэу язэдэлэжьэныгъэ хагъэ­хъоным мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, федеральнэ гуп­чэм ыштэрэ унашъохэм адырагъаштэзэ, мы лъэныкъомкIэ зэ­дэлэжьэнхэ фае. Урысые Федерацием и Правительствэ IэпыIэгъоу къаритырэр шIуагъэ къытэу къызфагъэфедэн, тыдэкIи язэдэлэжьэныгъэ щагъэлъэшын фае.

«Республикэм имедицинэ сыд фэдэрэ ушэтыпIэхэми афэхьазырын фае. Ар ковиднэ госпитальхэми, IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотырэ къулыкъухэми, поликлиникэхэми афэгъэхьыгъ. Сымаджэхэр нахьыбэ хъун зэрилъэкIыщтым ахэр фэхьазырынхэ фае. Сыхьатым ехьыщырэу, зэдырагъаштэзэ мы лъэны­къом фэгъэзэгъэ пстэуми Iоф ашIэн фае», — къыIуагъ рес­публикэм и ЛIышъхьэ.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къы­зэритыгъэмкIэ, республикэм ис нэбгырэ 700-м ехъумэ джыдэдэм сымэджэщхэм нэбгырэ мини 3,3-рэ фэдизмэ амбулаторнэу яIазэх. ИлъэсыкIэм иапэрэ тхьаумафэ сымаджэхэм япчъагъэ къыкIичыгъ. ИлъэсыкIэ мэфэкIхэм ялъэхъан чэщ-зыма­фэм къулыкъоу «122-м» гъо­гогъу 450-рэ зыкъыфагъазэу хъу­гъэ. Джыдэдэм республикэм анахьэу къыщекIокIырэр «дельта» зыфиIорэ штаммыр ары. Специалистхэм къызэраIорэмкIэ, щылэ мазэм ыкIэхэм – мэзаем иублэгъу дэжь штаммыкIэм лъэш дэдэу зиушъомбгъун ылъэкIыщт.

«2020-рэ илъэсым ащ фэдэ узым апэу тызеуталIэм Iоф­хэм язытет нахь дэй тымышIын тлъэкIыгъ. Джыдэдэми Iофхэм язытет нахь дэй тшIы хъущтэп», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Iэзэгъу уц­хэу, зызэраухъумэрэ пкъыгъо­хэу, медицинэ оборудованиеу, зыщяIэзэщтхэ чIыпIэхэу ящыкIагъэм фэдиз IэпэчIэгъанэу яIэнэу пшъэрылъ афишIыгъ.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, республикэм финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловым, АР-м икъэралыгъо унитарнэ предприятиеу «Аптечная база» зыфиIо­рэм ипащэу Эльдарэ Сафыет пшъэрылъ афишIыгъ охътэ кIэ­кIым къыкIоцI коронавирусыр къызэуталIэхэрэм арахьылIэрэ уцхэмкIэ IэпэчIэгъанэу яIэхэр зэрагъэшIэнэу. ШтаммыкIэр зэрэщынагъом епхыгъэу сымэ­джэщхэм ачIэлъхэри, амбулаторнэу зэIазэ­хэрэри медицинэ препаратхэу зыфэныкъощтхэр зыфэдизыр псынкIэу къырадзэн ыкIи къащэфын фае.

Джыдэдэм медицинэ организации 3-мэ ячIыпIэ 900-р инфекционнэ госпиталькIэ макIох. ИщыкIагъэу зыхъурэм джыри чIыпIэхэм ахагъэхъощт. Iэзэгъу уцхэмрэ кислородымрэ яIэпэчIэгъанэхэр яIэх. Чэщ-зымафэм къыкIоцI инфекционнэ госпитальхэм медицинэ кислородэу тонни 10 ащагъэфедэ.

Медицинэ IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъотырэ къулыкъухэм яIофшIэн зэрэгъалъэшыщт шIыкIэми егупшысэх. Урысые Федерацием и Правительствэрэ «Единэ Россиемрэ» IэпыIэгъу къафэхъухэзэ, ахэм апае автомобилыкIэхэр къащэфыгъэх. IэпыIэгъу псынкIэ зэрарагъэгъо­тырэ машинэ 23-рэ IэпэчIэгъа­нэу яI, санитар авиацием игъэфедэнкIэ лъэпкъ проектэу «Псауныгъэм икъэухъумэн» зыфиIорэм къыщыдэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр чанэу зэрахьэх.

Медицинэ учреждениехэм яврач шъхьаIэхэр цIыфхэр сымэджэщхэм зэралъагъэIэсы­хэрэм ыкIи зэряIазэхэрэм къа­тегущыIагъэх. КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хьылъэу сымаджэхэрэм япчъагъэ нахь къегъэIыхыгъэным пае игъом IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным мэхьанэшхо иI. Коронавирусыр къахагъэщынымкIэ лабораторнэ уплъэкIунэу ашIыхэрэм ахагъэхъонэу, ыпкIэ зыхэмылъ тестхэм якIэуххэр нахь псынкIэу аIэкIагъэхьажьынэу пшъэрылъ афашIыгъ. Компьютернэ томографиеми, медоборудованием игъэфедэни ар афэгъэхьыгъ.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэ зэрэхи­гъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, коронавирусыр къызэутэлIагъэхэр къы­хэгъэщыгъэнхэм пае лаборатории 4-мэ Iоф ашIэ, джыри зы лабораторие къызэIуахынэу рахъу­хьэ. Ащ нэмыкIэу экспресс-тестхэри къаIэкIагъэхьанхэу мэ­гу­гъэх. ОРВИ-мрэ COVID-19-рэ къызэутэлIагъэхэр гъэунэфы­гъэнхэм пае компьютернэ томографии 8 къызфагъэфедэ.

Мобильнэ бригадэхэмрэ гупчитIумрэ амбулаторнэ IэпыIэгъур цIыфхэм арагъэгъоты. Мыхэм сымаджэхэм амбулаторнэ IэпыIэгъу щафэхъух, игъоу алъэгъумэ COVID-19-р къяутэлIагъэмэ зэрагъашIэ. Студент- медикхэм волонтерэу Iоф зыщашIэрэ колл-гупчэм иIофшIэн нахь агъэлъэшынэу рахъухьэ. Медицинэ IофышIэ 1619-мэ коронавирусыр къызэуталIэхэ­рэм IэпыIэгъу арагъэгъоты.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом кадрэхэм ягъэхьазырын, Iэпэ­Iэсэныгъэшхо зыхэлъ специалистхэр республикэм къегъэблэгъэгъэнхэм, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым имедицинэ институт зэдэлэжьэныгъэ дыряIэным япхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, кадрэ Iофыгъохэми, студентхэм яегъэджэни АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ренэу инэп­лъэгъу ригъэтынхэ фае.

«Единэ Россиер» кIэщакIо зыфэхъугъэ волонтерскэ движением зегъэушъомбгъугъэным пае коронавирусым нахь тызэрипхыгъ. Непи а лъэныкъомкIэ Iофэу тшIэрэр лъытэгъэкIуатэ. Тэ зэдытипшъэ­рылъыр респуб­ликэм щыпсэухэрэм планым диштэрэ медицинэ IэпыIэгъур нэмыкI узхэмкIи арагъэгъотыныр ары», — зафигъэзагъ джащ фэдэ гущыIэхэмкIэ КъумпIыл Мурат врачхэм.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, псауны­гъэм икъэухъумэнкIэ респуб­ликэм Iофышхо щызэшIуахы. Ащ фэгъэзэгъэ учреждениехэм ягъэпсын, ягъэцэкIэжьын, оборудованиякIэм икъызIэкIэгъэ­хьан, технологие пэрытхэр къызфэгъэфедэгъэнхэм мылъку­шхо апэIуагъахьэ. Сымэджэщ­хэм яприемнэ отделениехэм, поликлиникэхэм Iоф зэрашIэрэм нахь лъэшэу гъунэ алъафын фае.

«ЦIыфхэм япсауныгъэ нахьышIоу къэухъумэгъэным мылъкушхо хэтэлъхьэ. Сыма­джэхэм яIэзэгъэнымкIэ, цIыф­хэр спортым пылъынхэмкIэ, диспансеризацием къыхырагъэубытэнхэмкIэ амалхэр зе­тэхьэх. Ау а пстэуми пкIэ яIэп кадрэхэр имыкъухэмэ, екIолIэкIэ тэрэз щымыIэмэ, сымаджэхэм икъоу афэмыгумэкIыхэмэ. Социальнэ хъы­тыухэмкIэ медицинэ учреждениехэм яIофшIэн зэримыгъэразэхэрэм фэгъэхьыгъэ тхьаусыхэхэр къысIокIэх. Ыпшъэ Iофышхо зэрэдафэрэм пае врачыр гугъуемылIэу щытынэу, цIыфхэм ялыуз зэхимышIэнэу щытэп. Апэрэ чэзыоу тэ цIыфхэр ары тызфэгумэкIын фаер. Ахэм анахьэу акIуачIэ зэрахьылIэн фаер цIыфхэм ящыIэныгъэ амал зэриIэкIэ нахьыбэу къагъэ­нэжьыныр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэ­рылъ афишIыгъ шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэр къызфагъэ­федэзэ, цIыфхэм ятхылъхэм арыкIорэм нахь лъэшэу гъунэ лъафынэу. Вакцинациер агъэлъэшынымкIэ, лъэпкъ проектэу «Псауныгъэм икъэухъумэн» зыфиIорэм къыщыдэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэнкIэ нэмыкI пшъэрылъхэри афашIыгъэх.

Псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ лъэныкъом амалэу IэкIэлъхэр зэкIэ мы охътэ благъэм зэрагъэшIэщт, Iофхэм язытет нахь дэй хъун зэрилъэ­кIыщтым епхыгъэу псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ учреждениехэм яIофшIэн зэрэзэхащэщт нэмыкI шапхъэхэри къыхахыщтых.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу