Тренерэу агъэнэфагъ

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Ордэн Андзаур Урысыем дзюдомкIэ иныбжьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэ итренерэу агъэнэфагъ.

Пщыжъхьаблэ щапIугъэ нарт шъаор икIэлэцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу дзюдом пыщагъ. Уры­сыем дзюдомкIэ и Кубок гъогогъуи 2 къыдихыгъ. Урысыем изэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Европэм изэнэкъокъу текIоныгъэр къыщихьыгъ. Дунаим, Европэм якубокхэр къыдэхыгъэнхэм афэгъэ­хьыгъэ зэнэкъокъухэм медальхэр къащыдихыгъэх.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдом­рэкIэ и Институт Ордэн Андзаур къыухыгъ. Апэрэ тренерэу иIагъэр Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Нэджыкъо Руслъан. Мыекъуапэ щыпсэоу зырегъажьэм, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Беданыкъо Рэмэзан ипащэу дзюдомкIэ илъэсыбэрэ бэнагъэ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ илъэс 12 хэтыгъ.

— Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм щагъэсагъэхэр хэгъэгум щыцIэ­рыIох, — къытиIуагъ Адыгэ Рес­публикэм дзюдомкIэ испорт еджа­пIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, респуб­ликэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ ко­мандэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлымэ. — Тао Хьасанбый Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаI. Гъэунэ Андзор ыкIи Арсен Галстян хэгъэгум дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренерых. ТиеджапIэ зыщызыгъэсэгъэ Ордэн Андзаур Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ итренерэу Iоф ышIэу зэрэригъэжьагъэм фэшI тыфэгушIо.

— Ситренерхэм, кIэлэегъаджэ­хэм, спортым щысиIэ ныбджэгъу­хэм, зэкIэ IэпыIэгъу къысфэхъугъэхэм сафэраз, — къытиIуагъ Ордэн Андзаур. — Дзюдор Олимпиадэ джэгунхэм ахэхьэрэ спорт лъэпкъхэм ащыщ. Урысые хэгъэ­гушхом иныбжьыкIэхэм сэнаущыгъэу ахэлъыр къызэIуахыным сыдэлэжьэщт. Олимпиадэ джэгунхэм, дунэе зэнэкъокъухэм апэрэ чIыпIэхэр къазэрэщахьыщтхэм сицыхьэ телъ.

Адыгэ Республикэм ыцIэ спортышхом нахь лъагэу щиIэтынэу Ордэн Андзаур фэтэIо. Имурадхэр къыдэхъунхэу тыфэлъаIо.

Сурэтым итхэр: Бастэ Сэлым, Ордэн Андзаур.