Расул пщынэр егъэбзэрабзэ

Адыгэкъалэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэ илъэпкъ отделение зыщызыгъэсэрэ пщынаоу ЯхъулIэ Расул хэ­гъэгу, дунэе зэнэкъокъухэм щытхъуцIэхэр къащыдихыгъэх.

Москва щыкIогъэ Дунэе зэнэкъокъоу «Вдохновением» шIухьафтын шъхьа­Iэр — Гран-при къыщи­хьыгъ. Астрахань, Рос­тов-на-Дону, Екатеринбург, Краснодар, Санкт-Петербург, Саратов, Мыекъуапэ, фэшъхьафхэм ащы­зэхащэгъэ зэIукIэгъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ­хэр къащихьыгъэх. «Лауреат» зыфиIорэ тхылъыр гъогогъу 44-рэ къыфагъэшъошагъ.

— ЯхъулIэ Расул ана­хьэу ыгу рихьыхэрэм ащыщых композиторэу, пщынэо цIэрыIоу Лъэцэ­рыкъо Кимэ ыусыгъэ ­лъэпкъ мэкъамэхэр, — къытиIуагъ Адыгэкъалэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэ икIэлэ­егъаджэу, Адыгэ Респуб­ликэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Хьакуамэ Симэ. — Пщынэр къызиштэкIэ, орэдышъор IэшIэхэу къыхедзэ, къа­бзэу къырегъаIо. Искусствэр зэрэшIогъэшIэгъоныр къэзыушыхьатырэр емызэщэу пщынэр зэригъэфедэрэр ары.

«Ислъамый», «Хьапа­кIэм иорэд», «ХьакIулащ», «Шапсыгъэ зэфакIу», нэмыкIхэу адыгэ музыкальнэ искусствэм щашIэхэрэр Р. ЯхъулIэм къыри­гъаIохэ зыхъукIэ, лъэпкъ искусствэр зэрэбаир къы­хигъэщы шIоигъу.

— Тиорэдышъохэр да­хэх, дунаим щашIэх. Си­кIэлэегъаджэу Хьакуамэ Симэ, фэшъхьафхэу еджэным IэпыIэгъу къыщыс­фэхъухэрэм лъэшэу сафэраз, — еIо ЯхъулIэ Расул.

Р. ЯхъулIэм изакъоу, нэбгыритIу хъухэу, ансамблэм хэтэу пщынэмкIэ орэдышъохэр къырегъаIох. Пщынэр къызиштэкIэ, къыгот пщынаохэм дэгъоу ядэIуныр, ахэр зэхихынхэр шэнышIу фэхъугъ.

Хьакуамэ Симэ кIэща­кIо фэхъуи, искусствэхэмкIэ еджапIэм шъонтыр­паохэм яансамблэ щызэхащагъ. ЯхъулIэ Расул лъэпкъ музыкэр зэрэшIогъэшIэгъоным къыхэкIэу ансамблэм хэхьагъ, пчы­хьэзэхахьэхэм ащыкIорэ концертхэм ахэлажьэ.

Адыгэкъалэ ия 3-рэ гурыт еджапIэ ия 8-рэ класс Р. ЯхъулIэр щеджэ. ИшIэныгъэ хигъэхъоныр ипшъэрылъэу ылъытэзэ, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэм ия 5-рэ класс макIо. Хьакуамэ Симэ кIэлэеджакIом Iоф ди­шIэзэ, искусствэм пIуныгъэ мэхьанэу иIэм зе­гъэу­шъомбгъугъэным пылъ. Гурыт еджапIэм Расул зэрэщеджэрэмрэ искусствэм зызэрэфигъасэрэмрэ язэпхыныгъэхэр С. Хьакуамэм егъэпытэх.

Джырэблагъэ ЯхъулIэ Расул игушIуагъохэм къа­хэхъуагъ. Адыгэ Респуб­ликэм культурэмкIэ и Ми­нистерствэ искусст­вэхэмкIэ кIэлэеджэкIо анахь дэгъухэм ацIэхэр къыриIуагъэх. Министерствэм истипендиеу «Юные дарования» зыфиIорэр ЯхъулIэ Расул къыфагъэшъошагъ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьа­бзэхэм Адыгэкъалэ искусствэхэмкIэ иеджапIэ ахэлажьэ. Хьакуамэ Симэ ыгъэсэрэ кIэлэцIыкIухэм концерт хэхыгъэхэр къатыщтых. ЯхъулIэ Расул адыгэ орэдышъохэр пщы­нэмкIэ къыригъэIощтых. ЕджапIэм ипащэу ЛIы­хьэтыкъо Эммэ зэрилъы­тэрэмкIэ, кIэлэеджакIохэм искусствэм ихэхъоныгъэхэр зэхахьэхэм къа­щагъэлъагъо.

Фольклорым къыщегъэ­жьагъэу типщынаохэм, шъонтырпаохэм орэды­шъохэр къырагъаIохэзэ, тызхэт лъэхъаным гукIэ къыфэкIох. ЛIэужхэр зэзыпхырэ музыкэм кIэлэ­еджакIохэм зыфагъасэ.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтым итыр: ЯхъулIэ Расул.