ПсэукIэ амалхэр нахьышIу шIыгъэнхэм пае

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо фэхъугъэу фэгъэ­кIо­тэнхэр зиIэ ипотекэхэр къыздэлъытэгъэ программэр Правительст­вэм ытIупщыгъ. Унэгъо ныбжьыкIэхэм япсэукIэ амалхэр нахьышIу шIы­гъэныр ары ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр.

2020-рэ илъэсым зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм къыздихьыгъэ кризисыр цIыфхэм афэгъэпсынкIэгъэным фэшI къэралыгъо IэпыIэгъоу Президентым къыгъэнэфагъэхэм ар ащыщ. А илъэс дэдэм ишэкIогъу мазэ программэм ипIалъэ ыухынэу щытыгъ, ау 2021-м ибэдзэогъу нэс лъагъэкIотэ­гъагъ. Нэужыми, унэгъо ныбжьыкIэхэм ар лъэшэу къызэрашъхьапэрэр къыдилъытэзэ, Владимир Путиным 2023-рэ илъэсым итыгъэгъазэ и 31-м нэс джыри лъагъэкIотэнэу унашъо ышIыгъ. Джащ фэдэу мы программэм сабыитIу, щы е нахьыбэ зиIэхэр къыхиубытэщтыгъэмэ, джы апэрэр къызэ­рыхъухьэгъэ унагъохэми агъэ­федэн алъэкIыными Президентыр кIэщакIо фэхъугъ.

Мы программэм ишIуагъэкIэ проценти 6,5 — 7 нахьыбэ зы­темыгъэхъогъэ чIыфэ банкым къыIахынышъ, псэупIэ ащэфын е агъэуцун алъэкIыщт. Кредитэу аштагъэр аухыфэкIэ ащ фэдэ процентым кIуачIэ иIэщт.

Президентым зэхъокIыныгъэу къыфишIыгъэхэр пхырыщыгъэнхэм пае УФ-м и Правительствэ кредитхэм ятын пэIухьащт ахъщэр сомэ триллионрэ миллиард 700-кIэ нахьыбэ икIыгъэ илъэсым ышIыгъ.

2020-рэ илъэсыр зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм къин дэдэ къышIыгъагъэми, цIыфхэм псэукIэ амалэу яIэр нахьышIу ашIынымкIэ пэрыохъу афэхъугъэп. Аналитическэ Гупчэу «Дом РФ» зыфиIорэм къызэритырэмкIэ, фэгъэкIотэнхэр зиIэ унэгъо ипотекэу мин 78,8-рэ зэкIэмкIи агъэпсыгъ. АхъщэкIэ къэплъытэмэ, ар со­мэ миллиард 214,9-рэ мэхъу.

Джащ фэдэу унакIэу ашIы­гъэм псэупIэ къыщызыщэфымэ зышIоигъохэми фэгъэкIотэнхэр зиIэ ипотекэ къаратыныр мы программэм къыдыхэлъытагъ. Ар агъэфедэзэ кредит мин 345,6-рэ икIыгъэ илъэсым ­аштагъ. Ар сомэ триллион мэхъу.

2021-рэ илъэсым иапэрэ мэзих пштэмэ, пстэумкIи унэгъо мин 292-мэ мы ипотекэхэр агъэпсыгъэх. Ахъщэу аштагъэр зэкIэмкIи сомэ миллиард 959-рэ мэхъу.