Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ сиIофшIэгъу лъапIэхэр ыкIи ветеранхэр!

Хабзэ зэрэхъугъэу, щылэ мазэм и 12-р Урысые Федерацием ипрокуратурэ иIофышIэ и Мафэу хагъэ­унэфыкIы. Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи мэхьанэшхо зиIэ структурэр загъэпсыгъэр мы мафэм илъэс 300 хъугъэ.


1996-рэ илъэсым щегъэжьагъэу УФ-м и Президент иунашъокIэ Урысые прокуратурэм и Мафэ хагъэунэфыкIы.1722-рэ илъэсым щылэ мазэм и 12-м пачъыхьэу Петр иунашъокIэ Генерал-прокурор зыфиIорэ IэнатIэр апэдэдэ агъэнэфэ­гъагъ. Унашъом къыдыхэлъытагъэу Генерал-прокурорым ипшъэрылъ шъхьа­Iэхэр ыкIи фитыныгъэу иIэхэр гъэнэфагъэхэ хъугъэ. Ащ ыуж прокурорхэм яинститут хэхъоныгъэхэр ышIыхэзэ титарихъ пытэу къыхэуцуагъ.

Адыгэ автоном хэкум гъэIорышIэнымкIэ иструктурэ прокуратурэм икъулы­къухэр къызыхэхьагъэр 1922-рэ илъэсым шышъхьэIум и 10-р ары. Мы илъэсым къыщегъэжьагъэу джырэ уахътэм нэс Адыгеим ипрокуратурэ пэщэныгъэ дызэрахьагъ ыкIи непи чанэу Iоф ашIэ опытышхо зыIэкIэлъ, зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ прокурорхэр.

Урысыем ипрокуратурэ иаужырэ юбилей зыхигъэу­нэфыкIыгъэм ыуж илъэ­си 5 тешIагъ. КъулыкъушIэхэм япшъэ­рылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэнхэмкIэ, шIуа­гъэ къытэу IофшIэныр зэшIуа­хынымкIэ амалышIу­хэр аIэкIэлъых. Прокурорхэм яIофшIэнкIэ анахь шъхьа­Iэр зекIокIэ-шIыкIэ тэрэз ахэлъыныр, ренэу яшIэныгъэхэм ахагъэхъоныр, япшъэрылъхэм язэшIохынкIэ шIыкIакIэу щыIэхэр къызфагъэфедэнхэр ары.

2021-рэ илъэсым АР-м ипрокуратурэ икъулыкъу­шIэхэр лъыплъэн IофшIэным ылъэныкъокIэ хэбзэгъэ­уцугъэм игъэцэкIэн чанэу дэлэжьагъэх, шIокI имыIэу хабзэр ыкIи хэбзэ рэхьатныгъэм иеплъы­кIэхэр къаухъумагъэх.

Тикъэралыгъо ипащэ ыкIи Урысыем и Генеральнэ прокурор прокуратурэм ылъэныкъокIэ пшъэрылъхэр къагъэуцугъэх – хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм азыфагу бзэджашIэхэм ыкIи къолъхьэ тын-Iыхыным ябэныгъэнхэмкIэ зэдэштэныгъэ яIэным мэхьанэшхо етыгъэныр, ащ нэмыкIэу цIыфхэм ясоциальнэ ыкIи IофшIэн фитыныгъэхэр, предпринимательхэм яшIоигъоныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр, джащ фэдэу хэбзэгъэуцугъэр амыукъоу лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн анаIэ тырагъэтыныр.

Адыгэ Республикэм ипрокуратурэ иIофышIэхэм шъыпкъагъэ, гуетыныгъэ ыкIи IэпэIэсэныгъэ ин ахэлъэу япшъэ­рылъхэр зэрагъэцакIэрэм фэшI инэу сафэраз.

Урысые прокуратурэм ыныбжь илъэс 300 зэрэхъу­рэм фэшI сигуапэу сышъу­фэгушIо! Анахьэу тиветеран лъапIэхэм шъхьэкIэфэныгъэ ин афэсэшIы. Прокуратурэм игъэпсын ыкIи коллективым изэтегъэуцон ветеранхэм яIахьышхо хэлъ. ШIушIагъэу шъо шъуиIэм ихьатыркIэ непэ прокуратурэм IэпэIэсэныгъэ ин зыхэлъ ыкIи шъыпкъагъэр зигъогогъу прокурорхэр иIэх, ащ тырэгушхо.

ШъуигукIуачIэ къыщымыкIэу, псауныгъэ пытэ шъуи­Iэу, шъуиунагъохэм хъярыр къябэкIэу, шIоу щыIэр къыжъудэхъоу шъущыIэнэу шъуфэсэIо!

АР-м ипрокурорэу, юстициемкIэ я 2-рэ класс зиIэ къэралыгъо
советникэу И.С. Шевченкэр.