ЗышIуахьырэр хэзы

Урысыем и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ ешIэгъухэм гандбол бзылъфыгъэ командэхэр ахэлажьэх.

Финалым и 1/4-м хэхьэрэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

«Ростов-Дон» Ростов на-Дону – «Лада» Тольятти – 33:32, «Астраханочка» Астрахань – «Звезда» Звенигород – 20:23.

Мыекъопэ «АГУ-Адыифыр» финалым и 1/8-м нэсыгъэу «Дворецыр» Москва къыщытекIуи, зэнэкъокъум къыхэзыгъ.

Финалым и 1/4-м щызэIукIэщтхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

«Кубань» Краснодар – «Университет» Ижевск – мэзаем и 22-м зэдешIэщтых.

«Дворец» Москва – ЦСКА Москва зэIукIэгъур зыщыIэщт мафэр бэ темышIэу агъэунэфыщт.

ШъунаIэ тешъудз: ешIэгъур зышIуахьырэ командэр зэнэкъокъум хэзы.