Апэрэ ешIэгъухэр

Хэгъэгум ибзылъфыгэ гандбол командэхэу суперлигэм хэтхэм язэнэкъокъу лъагъэкIуатэ.

2021 – 2022-рэ илъэс ешIэ­гъум хэхьэрэ зэIукIэгъухэр щылэ мазэм иапэрэ мафэхэм гъэшIэгъонэу кIуагъэх.


«Астраханочка» Астрахань – «Кубань» Краснодар – 31:29, «Ростов-Дон» Ростов-на Дону – «Звезда» Звенигород – 32:26.

Щылэ мазэм и 11-м «Кубань» «Ростов-Доным» Краснодар щыдешIагъ.

Мыекъопэ «АГУ-Адыифыр» суперлигэм икупэу «Б-м» хэт. Щылэ мазэм и 15-м «АГУ-Адыифыр» «Луч» Москва Мыекъуапэ щыIукIэщт. Щылэ мазэм и 21-м Ижевскэ щешIэщт, чIыпIэ командэу «Университетым» енэкъо­къущт.

– ЕшIэгъухэм зафэтэгъэхьазыры, – къытиIуагъ «АГУ-Адыифым» итренер шъхьаIэу, Урысыем иза­служеннэ тренерэу Александр Реввэ. – 2021-рэ илъэсым яIэпэIэсэныгъэкIэ тикомандэ къыхэщыгъэх Кобл Зурет, Дарья Богдановар, Ирина Клименкэр, Людмила Баскаковар, нэмыкIхэри. Нахь ныбжьыкIаIохэри дэгъоу ешIэщтхэу тэгугъэ.