Антологием иятфэнэрэ том къыдэкIыгъ

Тхылъ тедзапIэу «О.Г.И.» зыфиIорэм Урысыем ис лъэпкъхэм яджырэ литературэ и Антологие иятфэнэрэ том къыдигъэкIыгъ.

Ар художественнэ публицис­тикэм фэгъэхьыгъ. Тихэгъэгу ис лъэпкъ зэфэшъхьафхэм абзэ 45-кIэ автори 134-мэ атхыгъэ публицистическэ произведе­ниехэу урысыбзэм рагъэкIу­жьыгъэхэр мыщ къыдэхьагъэх. ТхакIохэм яныдэлъфыбзэкIэ атхыгъэ очеркхэр, портретхэр, эссехэр, зарисовкэхэр, фельетонхэр ыкIи нэмыкIхэр тхылъым дэжъугъотэщтых.

«Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм яджырэ литературэ» зыфиIорэ антологием ипроект 2016-рэ илъэсым рагъэжьагъ. 2017 — 2018-рэ илъэсхэм а серием щыщэу тхылъищ къыдэкIыгъ: поэзием и Антологие, кIэлэцIыкIу литературэм и Антологие, прозэм и Антологие. Тиреспубликэ щыщ усэкIуитIумэ — Къуикъо Шыхьамбыйрэ Дэрбэ Тимуррэ ятхыгъэхэр джа­щыгъум сборникым къыдэхьэгъагъэх. Шъолъыр советым ахэм ятхыгъэхэр игъо ылъэгъугъагъэх, редактор купми ахэр къы­хахыгъагъэх. НыдэлъфыбзэкIэ тхыгъэ заул къыхахыгъагъэр, урысыбзэм ралъхьагъэхэри тхылъым къыдэхьагъэх. Къуикъо Шыхьамбый иусэ заулэ, Дэрбэ Тимур ипоэмэу Тыгъужъыкъо Къызбэч фэгъэхьыгъэр ыкIи исатыриплI заулэ адыгабзэкIи урысыбзэкIи а тхылъым къыдэхьэгъагъэх. ТомыкIэм джыри Дэрбэ Тимур итхыгъэу лIыгъэм фэгъэхьыгъэр дэжъугъотэщт.

«Урысыем щыпсэухэрэм ялъэпкъ литературэ» зыфиIорэ проектым иредактор шъхьаIэу Максим Амелиным Адыгеим ис публицистым иIофшIагъэ осэшхо къыфишIыгъ. Интеллектуальнэ литературэм икъэгъэлъэгъон-ермэлыкъэу Non/fiction зыфиIоу 2021-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 2-м къыщегъэжьагъэу тыгъэгъазэм и 6-м нэс щыIагъэм тхылъыр ащ къыщигъэлъэгъуагъ.

ГущыIэм пае, Максим Амелиныр материалым иугъоинкIэ, текстхэм язэдзэкIынкIэ Iофэу ашIагъэм, лъэпкъ публицистхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъо шъхьа­Iэхэм къатегущыIагъ. Ахэм зэу ащыщых шэн-хэбзэ дахэхэу къушъхьэчIэсхэм ахэлъхэр мыукъогъэнхэр. «Ащ фэдэ хабзэ­хэм цIыфыр зэрыгъозэн фэе цIыфыгъэ шапхъэхэр къагъэ­нафэх, ахэм адиштэу ищыIэ­ныгъи егъэпсы», — къыIуагъ Мак­сим Амелиным. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, авторыбэмэ ятхыгъэхэм къушъхьэчIэс­хэр зэрыгъозэрэ хэбзэ шIа­гъохэр ащыпхыращых. ГущыIэм пае, Адыгеим ипублицистэу Дэрбэ Тимур итхыгъэу лIы­хъужъныгъэм фэгъэхьыгъэр гъэшIэгъон дэдэу гъэпсыгъэ.

«ЩыIэныгъэм къыхэхыгъэ щысэхэмкIэ, Адыгеим итарихъкIэ лIыгъэ зыхэлъ цIыфхэр ав­торым къегъэлъагъох. Заом лIыхъужъныгъэ щызезыхьагъэ­хэм, тинепэрэ мафэ зышъхьэ зылъытэжьэу, цIыфыгъэ шап­хъэхэм атетэу зекIохэрэм, лIы­гъэ къызыхафэхэрэм ар къа­тегущыIэ», — къыIуагъ Максим Амелиным.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы ­лъэпкъ зэфыщытыкIэхэмкIэ Советэу Президентым дэжь щызэхэ­щагъэм изэхэсыгъоу 2021-рэ илъэсым гъэтхапэм и 30-м щыIагъэм Владимир Путиныр джырэ литературэм и Антологие зэхэзыгъэуцуагъэхэу Максим Амелиным, Владимир Григорьевым, Дмитрий Ицкович зэращыфэгушIуагъэр Урысыем ис лъэпкъхэм языкIыныгъэ игъэпытэн яIахь 2020-рэ илъэсым зэрэхашIыхьагъэм фэшI шIу­хьафтын къазэрафагъэшъошагъэмкIэ. «Ахэм проектыкIэ гъэ­шIэгъон къыхахыгъ — Урысыем щыпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм яджырэ литературэ иантологие зэхагъэуцуагъ, Урысыем ис лъэпкъхэм языкIыныгъэ игъэпытэн яIахь зэрэхашIыхьэрэм фэшI шIухьафтын къафагъэшъошагъ», — хигъэунэфыкIыгъ Президентым.