«Адыгэ хапIэр» гъэшIэгъоныщт

Адыгеим и Лъэпкъ музей гъэцэкIэжьынхэр щэкIох.

IофшIэнхэр къэралыгъо программэу «Культурэм хэхъоныгъэ ышIыныр» зыфиIорэмрэ федеральнэ инвестиционнэ прог­раммэу гъэцэкIэжьын Iофхэм атегъэпсыхьагъэмрэ адиштэу агъэцакIэх. Ащ сомэ миллион 250-рэ фэдиз пэIуагъэхьащт.

ГъэцэкIэжьынхэм адакIоу музеим ищагу зекIо псэолъакIэ щагъэпсыщт, ащ «Адыгэ хапIэкIэ» еджэщтых. Ащ хэхьащтых адыгэхэм ашIыщтыгъэ унэм фэдэ, мастерской зэфэшъхьафхэр, зыгъэпсэфыпIэхэр.

Программэм къыделъытэ адыгэ лъэпкъым ижъыкIэ къыщегъэжьагъэу къырыкIуагъэр, икультурэ, нэмыкI лъэпкъхэм къазэрахэщырэ нэшанэхэр зы мафэкIэ арагъэшIэнхэу. ЕтIанэ хьакIэхэр Iанэм рагъэблэгъэщтых, адыгэ шхынхэр къафытырагъэуцощтых, хагъэIэщтых.

Мастер-классхэр афызэхащэщтых. Бзылъфыгъэхэм дышъэ IуданэкIэ зэрэхадыкIыщтыгъэр, цым хашIыкIыщтыгъэхэр, нэмыкIэу IэкIэ ашIын алъэкIыщты­гъэхэр къарагъэлъэгъущтых.

Музеим мафэр щизыхыхэрэр адыгэ шэн-зэхэтыкIэхэр зы­фэ­дэхэми ащагъэгъозэщтых. ГущыIэм пае, адыгэхэм джэгур зэрашIыщтыгъэр, ащ хабзэу хэлъыгъэхэр, лъэпкъ къашъохэу къыднэсыжьыгъэхэр къарагъэлъэгъущтых.

(Тикорр.).