Электричкэхэр къэлъэпIагъэх

Адыгеимрэ Краснодар краимрэ ащызекIорэ электричкэхэм уарытIыс­хьаным фэшI билетэу цIыфхэм ащэфыхэрэм 2022-рэ илъэсым къы­щегъэжьагъэу ауасэ къахэхъуагъ.

Джащ фэдэ унашъор Краснодар краим къэралыгъо тарифхэм ягъэзекIонкIэ Де­пар­таментымрэ Адыгэ Респуб­ликэм уасэхэмрэ тарифхэмрэ ягъэпсынкIэ и ГъэIорышIапIэрэ ашIыгъ.

«Кубань Экспресс Пригородым» ипресс-къулыкъу къызэриIуагъэмкIэ, Адыгэ Респуб­ликэм имэшIоку гъогу рыкIорэ электричкэхэм ащ игъунапкъэ къаухыфэкIэ тарифэу атыщтыр сомэ 20, джынэс ар зыфэдагъэр сомэ 19-рэ чапыч 40-рэ. Краснодар краим хэхьэрэ чIыгум ущызекIон хъумэ, тарифыр сомэ 29-м нэсыщт. ТIуапсэрэ Адлеррэ азыфагу илъ гъогу­уанэр — сомэ 42-рэ, Темыр-­Кавказ мэшIоку гъогоу къалэу Шъачэ хахьэрэм нэсыщтхэм атыщтыр сомэ 58-рэ.

Арышъ, чIыпIитIур электричкэкIэ зэпэочымэ, уасэхэми хэп­шIыкIэу къазэрэхэхъощтыр гъэнэфагъэ.