ЦIыфхэм ашIогъэшIэгъоныщт

Московскэ метрополитеным и Сокольническэ къутамэ тематическэ мэшIокоу «Путешествие по России» зыфиIорэм Iоф ышIэнэу щыригъэжьагъ. Мыщ къитIысхьэрэ цIыфхэм къэралыгъом ишъолъыр 19-мэ ячIыпIэ гъэшIэгъонхэр зэрагъэшIэнхэ алъэкIыщт. Ахэм ащыщ тиреспублики. Урысыем икъэлэ шъхьаIэ щыпсэухэрэм ыкIи ихьакIэхэм Адыгеим ичIыпIэ дахэхэр ыкIи тилъэпкъ ищыIэкIэ- псэукIэ, зекIоным хэхъоныгъэ ышIынымкIэ мэхьанэшхо зиIэ зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъо- Накъэ» нэIуасэ зыфашIын амал яI.

Шъолъырым фэгъэхьыгъэ къэбар зэзгъашIэ зышIоигъохэм апае салоным QR-кодхэр рагъэуцуагъэх, ащ узахахьэкIэ проектым иинтернет-сайт уефэ.

— Адыгеир зыщыIэр илъэси 100 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын ехъулIэу республикэм амалышIоу IэкIэлъхэр къэралыгъом щыпсэухэрэм ядгъэшIэн, нэIуасэ фэтшIынхэ амалыкIэ тиIэ зэрэхъугъэм тырэгушхо. Мы проектым ишIуагъэкIэ цIыфыбэхэм тишъолъыр нэIуасэ зыфашIын, ащ фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ къэбар зэрагъэшIэн алъэ­кIыщт, — къыщитхыгъ иинстаграм нэкIубгъо Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.