Узэрыпсэун плъэкIыщт ахъщэ анахь макIэм фэдиз…

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо фэхъугъэу, цIыфым чIыфэу телъыр хьыкум приставхэм заштэжьыкIэ, узэрыпсэун плъэкIыщт ахъщэ анахь макIэм фэдиз къыфагъэнэным фэгъэхьыгъэ закон УФ-м и Къэралыгъо Думэ блэкIыгъэ илъэсым ыштагъ. 2022-рэ илъэсыкIэу тызыхэхьагъэм ищылэ мазэ и 1-м хэбзэгъэуцугъэм кIуачIэ иIэ хъугъэ.

НахьыпэкIэ чIыфэр зытелъым илэжьапкIэ е ипенсие ызыныкъор хаубытыкIынэу приставхэм фитыныгъэ къаритыщтыгъ. Джы цIыфым узэрыпсэун плъэкIыщт ахъщэ анахь макIэм фэдиз къыфагъэнэнэу приставхэм зафигъэзэн фитэу законым къыщеIо. Ащ фэгъэхьыгъэ лъэIу тхылъыр къэралыгъо фэIо-фа­шIэхэм япортал щитыми хъущт. ЗыгорэкIэ «должникым» зы­лъыплъэн фаехэр (иждивенцы) иунагъо исхэмэ, нэбгырэ пэпчъ зэрыпсэун ылъэкIыщт ахъщэ анахь макIэр къафагъэнэн фае.

КIэлэпIупкIэр зымытэу чIыфэ къызтефагъэхэм ыкIи цIыфым ипсауныгъэ е ищыIэныгъэ зэрар езыхыгъэхэм мы зэхъокIыныгъэхэр анэсыхэрэп. Законым къызэрэщиIорэмкIэ, ахэм ахъщэу къаIэкIахьэрэм ипроцент 70-м нэсэу аубытынэу хьыкум приставхэм фитыныгъэ яI.

Джащ фэдэу УФ-м и Президент иунашъокIэ социальнэ ахъщэ тынэу къэралыгъом цIы­фым къыфигъэхьырэр банкхэм аштэжьын фимытхэу къэзышIырэ законыр Къэралыгъо Думэм ыштагъ. Ащ къэралыгъом ипащэ зыкIэтхагъэм ыуж кIуачIэ иIэ хъугъэ. Законым къызэрэ­щиIо­рэмкIэ, цIыфым ишIэ хэмылъэу, къемызэгъыгъэу социальнэ ахъ­щэу исчет къихьа­гъэр чIыфэм пае банкым ыштэжьын фитэп.

Ащ имызакъоу, цIыфыр къе­зэгъыгъэу, ау тхьамэфитIум къыкIоцI кIэгъожьыгъэмэ, ахъщэм къырагъэгъэзэжьынэу банкым едэон фит. IофшIэгъу мэфищым шIомыкIэу ар исчет къырагъэхьажьын фае. Урысыем и Президентрэ и Правительствэрэ кIэщакIо зыфэ­хъугъэхэ зэтыгъо социальнэ ахъщэ тынхэри мыщ къыхеубытэх.