Пшъэрылъ шъхьаIэхэр къыгъэнэфагъэх

Мы илъэсымкIэ апэрэ планернэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэ­тагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Адыгеир зызэхащагъэр илъэси 100 хъущт. Ар республикэмкIи, ткъош шъолъырхэу Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ащыпсэу­хэрэмкIи мэхьанэшхо зиIэ мэфэкI.

Юбилеим зэрифэшъуашэу пэгъокIыгъэным фэшI мы илъэсыр шIуагъэ къэзытырэ IофыгъохэмкIэ регъэкIокIыгъэн фае. Ар зэшIохыгъэным пае къэралыгъом ипащэхэр шъолъырым IэпыIэгъу къызэрэфэхъухэрэр республикэм ипащэ къыIуагъ. Ащ дакIоу лъэпкъ проектхэм, унэе ыкIи къэралыгъо программэхэм ягъэцэкIэнкIэ министрэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх. Экономикэм, социальнэ Iофыгъохэм алъэныкъокIэ республикэм зэшIуихынэу къыпыщылъыр бэ. Ахэм зэкIэми зэфэдэу мэхьанэшхо яI. 2022-рэ илъэсым мыщкIэ IофшIэныр нахь гъэлъэшыгъэн фае.

Непэ Iофхэм язытет зыфэдэм зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр тегущыIагъэх. МэфэкIхэр рэхьатэу, ошIэ-дэмышIагъэ къэмыхъоу рекIокIыгъэх. Оперативнэ къулы­къухэм зыпкъ итэу Iоф ашIагъ, цIыфхэм медицинэ IэпыIэгъур арагъэгъотыгъ, вакцинацием ипунктхэм Iоф ашIагъ. Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ зэшIуахырэм къытегущыIагъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэ­нымкIэ иминистрэ.