ПсэолъакIэхэр ашIыгъэх

Илъэсэу икIырэр гъэсэныгъэм хэхъоныгъэшхо­хэр зыщишIыгъэ уахътэу плъытэн плъэкIыщт. АщкIэ лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфи­Iо­рэр къэкIопIэшIу хъугъэ. Проектым къыдилъы­тэрэ пшъэрылъхэм язэшIохын республикэм и ЛIышъхьэ инэплъэгъу ренэу итыгъ. Ащ ишIуа­гъэкIэ зигугъу пшIын зытефэрэ гъэхъагъэхэр щыIэхэ хъугъэ.

Гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ илъэсэу икIырэм Iофэу ашIа­гъэм изэфэхьысыжьхэм тазыкIэупчIэм, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Минис­терствэ къызэрэщытаIуагъэмкIэ, гъэсэныгъэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным пэIухьанэу сомэ миллиарди 5-рэ ныкъорэ къа­тIупщыгъагъ. Ащ щыщэу сомэ миллиардрэ миллионишъэрэ лъэпкъ проектхэу «Гъэсэны­гъэмрэ» «Демографиемрэ» къыдалъытэрэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн пэIухьанэу щытыгъ. Ахъщэу къатIупщыгъэр кIэлэ­цIыкIу IыгъыпIэхэм яшIын, шIыгъахэхэм къапышIыхьэжьыгъэнхэм апэIухьагъ. Ащ ишIуагъэкIэ ны-тыхэр чэзыум бэрэ хэмытхэу ясабыйхэм чIыпIэхэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм къаща­ратыгъ. Ащ фэдэу блэкIыгъэ илъэсым кIэлэцIыкIу IыгъыпIитф республикэм щашIыгъ, ары пэпчъ сабый 240-рэ чIэфэнэу гъэпсыгъэ. Ахэм ащыщэу 2-р Мыекъуапэ, щыр Инэм, Адыгэ­къалэ ыкIи Пэнэжьыкъуае ащагъэпсыгъэх. Ахэм сабый 1200-рэ аштагъэм азыныкъом ыныбжь илъэси 3 хъущтыгъэп. Тэхъутэмыкъое районымкIэ поселкэу Новэм дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм къыпашIыхьэжьыгъэ унэм ишIуагъэкIэ кIэлэцIыкIуи 120-мэ чIыпIэ агъотыгъ. Ахэм азыныкъори илъэсищ хъугъэп.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэу Iоф зышIэхэрэм ахэт унэхэр зэрищыкIагъэу агъэфедэхэу зэрэрагъэжьагъэм ишIуагъэкIэ джыри сабый 366-мэ чIыпIэхэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм илъэсэу икIырэм къащаратыгъэх. КIэлэцIыкIу IыгъыпIиплI къаухыхэ пэт. Ахэм зэкIэмкIи сабый 480-рэ ачIэфэщт. КIэлэцIыкIумэ азыныкъор аныбжьыкIэ ясельнэ группэхэм атегъэпсыхьагъэх. Къэралыгъо программэу «Къо­джэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ягъэ­шIыгъэныр» зыфиIорэм къызэрэдилъытэу, джыри кIэлэцIыкIу IыгъыпIищ республикэм щашIыщт. Ахэр Мыекъопэ районымкIэ къутырэу Краснэ Улькэм кIэлэцIыкIуи 150-рэ чIафэу, Джэджэ районымкIэ станицэу Джаджэм кIэлэцIыкIу 240-мэ атегъэпсыхьагъэу ыкIи станицэу Келермесскэм кIэлэцIыкIуи 120-рэ чIэфэнэу ащагъэпсыщтых.

Пшъэрылъышхоу щытмэ ащыщ кIэлэеджакIохэр зэкIэри зы сменэу еджэхэу шIыгъэныр. Непэ республикэм кIэлэеджэкIо минибгъум ехъурэр ятIонэрэ сменэу щеджэ. ИкIырэ илъэсым иIоныгъо мазэ (илъэсыкIэ еджэгъум) ехъулIэу еджэпIитIу къызэIуахыгъ: кIэлэеджэкIо 250-рэ зычIэфэрэ еджапIэу станицэу Ханскэм дашIыхьагъэмрэ нэбгырэ 1100-рэ зычIэфэрэ еджапIэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэмрэ. Джыри кIэлэеджэкIо 1100-рэ зычIэфэщт еджапIэ Мыекъуапэ хэхьэрэ псэупIэу Михайловым щырагъэжьагъ.

Шхыныгъо стыр аIэкIахьэ

ИкIыгъэ илъэсым УФ-м и Президент кIэлэеджакIохэу а 1 — 4-рэ классхэм арысхэм шхыныгъо стыр арагъэшхынэу унашъо къызешIым, ар апэрэу зыштагъэу ыкIи псынкIэу зы­гъэцэкIэнэу езыгъэжьагъэмэ Адыгеир ащыщ. Джы ублэпIэ классхэм ащеджэрэ кIэлэцIыкIу 24500-мэ шхыныгъо стыр аIэкIахьэ. А Iофтхьабзэм пэIу­хьанэу сомэ миллиони 105-рэ республикэм къыфатIупщыгъ.

Автобусхэр къафащэфыгъэх

Къэралыгъо программэхэу «Гъэсэныгъэм хэхъоныгъэ егъэ­шIыгъэным» ыкIи «Къоджэ чIы­пIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэ­ныр» зыфиIохэрэм къызэрэ­далъытэу, еджапIэхэм автобус 20 къафащэфыгъ. Непэ зэкIэмкIи автобус 81-рэ республикэм иеджапIэхэм яI. Ахэр кIэлэ­еджэкIо 3300-м ехъумэ алъэ­кIохэшъ, еджапIэм къащэх, еджэгъу ужым ащэжьых.

Iахь тедзэ гъэсэныгъэр

Iахь тедзэу кIэлэеджакIохэм шIэныгъэхэр ягъэгъотыгъэным тиреспубликэ мэхьанэ щыратэу пылъых. Илъэс къэс кIэлэ­еджакIоу а Iофым хэщагъэм хэхъо. Ахэм япчъагъэ нэбгырэ мин 55-рэ фэдиз мэхъу.

Зэфэдэ амалхэр яIэнхэ фае

Къоджэ еджапIэхэмрэ къэлэ еджапIэхэмрэ яамалхэр зэфэдэ шIыгъэнхэм гъэсэныгъэм исистемэ къыфэкIон фае. Ар пшъэ­рылъышхоу гъэсэныгъэм ыпа­шъхьэ итмэ ащыщ. Ащ фэлэ­жьэнхэу алъытэ непэ къызэ­Iуахырэ гупчэхэу «Точка роста» зыфаIохэрэр. Непэрэ мафэм диштэрэ технологическэ ыкIи гуманитарнэ шIэныгъэхэр кIэлэеджакIохэм а гупчэхэм ащызэрагъэгъотын алъэкIыщт. Ащ фэдэ гупчэ 15 тиреспубликэ къыщызэIуахыгъ. Ахэм кIэлэ­еджэкIо мини 7 фэдизмэ шIэныгъэ тедзэхэр ащызэрагъэ­гъоты.

ЗишIэ шIэгъошIухэр

ЗишIэ шIэгъошIу кIэлэцIыкIу­хэм якъыхэгъэщын ыкIи ахэм Iоф адэшIэгъэным тиреспубликэ мэхьанэшхо щыраты. АщкIэ къэкIуапIэ мэхъу естественнэ­-хьисап еджапIэр. Мы Iофтхьабзэм къегъэжьапIи, кIэщакIуи фэхъугъэр мы еджапIэр ары. Джы ар зэрэ Урысыеу щызэлъашIэ, Всероссийскэ олимпиа­дэхэр мыщ щызэхащэх. Аужырэ илъэсхэм естественнэ-хьисап еджапIэм къыгоуцуагъэх зишIэ шIэгъошIухэм апае Гупчэу «Полярис-Адыгея» ыкIи технопаркэу «Кванториум» зыфиIохэрэр. Технопаркыр къекIокIын, къоджэ еджапIэхэм ащыIэн ылъэкIынэу щыт. Ащ ишIуагъэкIэ непэрэ мафэм диштэрэ программэхэу гъэсэныгъэ Iахь тедзэ къэзытыхэрэмкIэ къоджэ кIэлэеджа­кIохэри рагъэджэнхэ алъэкIыщт. УФ-м и Правительствэ и Тхьама­тэу Михаил Мишустиныр Адыгеим къызэкIом, Гупчэу «Полярис-Адыгея» зыфиIорэм нэIуасэ зыфишIыгъэти, ащ иIоф­шIакIэ УрысыемкIэ анахь щысэтехыпIэ дэгъоу ылъытагъ. Iахь тедзэу кIэлэеджакIохэм мы Гупчэхэм ащызэрагъэгъотырэ шIэныгъэ­хэм ЕГЭ-м итынкIэ яшIуагъэ къэкIоу экспертхэм алъытэ.

Пандемием гъэсэныгъэм исистемэ зэхъокIыныгъэхэр фишIыгъэх. Ащ къыгъэлъэ­гъуагъ егъэджэкIэ-амалыкIэхэр нахь игъэкIотыгъэу гъэфедэгъэнхэ зэрэфаер. Ащ пае еджапIэхэр техникэкIэ, псэуалъэхэмкIэ зэ­тегъэпсыхьэгъэнхэ фае. Ар къыдалъытэзэ, федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къа­хэкIыгъэ ахъщэмкIэ еджэпIэ 87-мэ ыкIи гурыт профессиональнэ гъэсэныгъэ къэзытырэ организации 3-мэ илъэсыкIэ еджэгъум ехъулIэу техникакIэ ыкIи нэмыкI псэолъакIэхэр афащэфыгъэх. Ахэм сомэ миллион 203-рэ атефагъ.

Ау сыд фэдиз техникэ пщэфыгъэкIи, ащ хэшIыкI фыриIэу кIэлэегъэджэ дэгъухэр уимыIэ­хэмэ, гъэсэныгъэм иIоф непэрэ мафэм диштэу зэхэпщэн плъэ­кIыщтэп. КIэлэегъаджэхэм яшIэ­ныгъэхэм ахэгъэхъогъэным дэ­лажьэу непэ гупчитIумэ республикэм Iоф щашIэ. Зыр кIэ­лэегъаджэхэм яIэпэIэсэныгъэ, яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэнымкIэ, ятIонэрэр кIэлэегъаджэхэм яIэпэIэсэныгъэ уасэ фэзышIырэ Гупч. Ахэм яIофшIэн непэ мэхьанэшхо иI. Сыдми зэгорэм курсхэм кIэлэегъаджэхэр къащэхэу купышхо хъухэу зэрэрагъаджэщтыгъэхэм фэмыдэу, кIэлэегъаджэ пэпчъ ышIэрэр зэхафынышъ, ымышIэрэмкIэ IэпыIэгъу фэхъухэмэ, гъэсэныгъэм ипшъэрылъхэм язэшIо­хынкIэ ишIуагъэ къэкIощт.

Сихъу Гощнагъу.