Псауныгъэм игъэпытапIэ хэхъо

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу стадионэу «Юностым» щэкIо.

Зэнэкъокъум хэлэжьэрэ командэхэр купи 4-у гощыгъэх. Анахь лъэшхэр апэрэ купым хэтых, команди 7 мэхъух. ЗэхэщакIохэм ащыщхэу, зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Сергей Двониковымрэ ащ игуадзэу Пэнэшъу Мыхьамодэрэ тизэдэгущыIэгъу щыхагъэу­нэфыкIыгъ ешIэгъухэр гъэшIэгъо­нэу зэрэкIохэрэр.

— Командэ пэпчъ ешIэкIо 18 хэт, — къытиIуагъ Сергей Двойниковым. Спортым иветеранхэр куп шъхьафым щызэнэкъокъух.

— Зэнэкъокъум изэхэщакIо­хэм къатегущыIэба.

— Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, Адыгеим футболымкIэ и Федерацие республикэм футболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу зэхащагъ.

— Пшъэрылъ шъхьаIэу зэхэщакIохэм яIэр сыд фэда?

— Физкультурэм, спортым апыщагъэхэм япчъагъэ хэгъэхъогъэным, цIыфхэм япсауныгъэ гъэпытэгъэным, языгъэпсэфыгъо уахътэ гум рихьэу зэхэщэгъэным тыпылъ.

— Хэгъэгум изэнэкъокъу хэлэжьэрэ ешIакIохэу командэхэм ахэтхэр кIымэфэ зэнэкъо­къум хагъэхьагъэхэп. Сыда ар къызыхэкIыгъэр?

— НахьыпэкIэ Урысыем ишъо­лъырхэм къарыкIыхэрэ ешIакIохэр тикомандэхэм ащешIэщтыгъэх. Адыгеим щыпсэурэ ешIакIохэр зэнэкъокъум хэлэжьэнхэу зэхэщэ­кIо купым унашъо ышIыгъ.

— Сыда ащ ишIуагъэу къэкIощтыр?

— Республикэм щыщхэу футбол ешIэхэрэм япчъагъэ хэхъуагъ. Спортым пыщагъэхэр нахьыбэ зэрэхъугъэхэм тегъэгушIо.

— Командэхэм яIэпэIэсэныгъэ зэбгъапшэмэ…

НахьыпэкIэ ешIэкIо цIэрыIохэр командэхэм ахэтыгъэх, зэнэкъо­къур къагъэдахэщтыгъ. Арэу щыт­ми, тиныбжьыкIэхэу ешIэгъухэм ахэлажьэхэрэм япчъагъэ зэрэ­хэхъуа­гъэм тегъэгушIо.

— Спортыр — псауныгъ.

— ЗэхэщакIохэм ар къыдалъы­тагъ. Студентхэр, кIэлэеджакIо­хэр, спортым гукIэ фэщагъэхэр зэнэ­къокъум щешIэх.

ЕшIакIохэр

Алексей Саяпиныр «Урожаим» икъэлэпчъэIут, Адыгеим испорт щыцIэрыIу. Къулэ Руслъан Мые­къопэ «Зэкъошныгъэм», нэмыкI командэхэм ащешIагъ. ФОК-м хэтэу зэнэкъокъум щысэшIу къыщегъэлъагъо. Командэу «Креативым» иешIакIох Тумэ ТIахьир, Богдан Степановыр, Мэрэтыкъо Рустем, КIэрмыт Батыр.

— КIэрмыт Батыр Краснодар футболымкIэ и Академие рагъэб­лагъи, иешIакIэ къеплъыгъэх, — къытиIуагъ зэнэкъокъум исудья шъхьаIэ игуадзэу Пэнэшъу Мыхьамодэ. — Батыр къэлапчъэм Iэгуа­ор бэрэ дедзэ, иIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщы.

— Зэнэкъокъум сигуапэу сыхэ­лажьэ, — къеIуатэ Тумэ ТIахьир. — Лъэпкъ зэфэшъхьафхэр командэм хэтых, тизэфыщытыкIэ спортым щытэгъэпытэ. Стадионыр зэтегъэпсыхьагъ.

ЕшIэгъухэм спортым иветеранхэр ахэлажьэх. Хьабэхъу Рустем, ХъуакIо Къэплъан, УдыкIэко Ас­кэр, нэмыкIхэу «Зэкъошныгъэм» илъэс зэфэшъхьафхэм хэтыгъэхэр зэнэкъокъум щытэлъэгъух. Ветеранхэм ныбжьыкIэхэр акIырэ­плъых.

ЗэIукIэгъухэм якIэуххэр

Апшъэрэ купым хэтхэм язэIукIэгъухэр нахь гъэшIэгъонэу макIох.

«Урожай» — «Креатив» — 3:2, «Урожай» — «Картонтара-СШОР» — 4:0, «Креатив» — «Ошъутен» — 5:5, «ФОК – «Кавказ» — 4:2, «Спортмастер» — ФОК» — 2:1, «Спортмастер» — «Картонтара»-СШОР» — 7:1.

Я 5-рэ ешIэгъухэр

Щылэ мазэм и 9-м я 5-рэ ешIэ­гъухэр апшъэрэ купым щыкIуа­гъэх.

«Кавказ» — «Урожай» — 0:4, «Ошъутен» — «Спортмастер» — 1:0, «Картонтара-СШОР» — ФОК – 0:5.

ФОК-м дэгъоу щешIагъэх Къулэ Руслъан, Натхъо Амир, Андрей Ушениныр, фэшъхьафхэри. ТекIоныгъэр къыдахыным фэшI щысэшIу къагъэлъэгъуагъ.

ЧIыпIэхэр

Апшъэрэ купыр
1. «Урожай» — 12
2. «Ошъутен» — 10
3. «Спортмастер» — 6
4. ФОК – 6
5. «Креатив» — 5
6. «Картонтара-СШОР» — 1
7. «Кавказ» — 0.
ЯтIонэрэ купэу «А-р»
1. «Ошъутен-2» — 9
2. «Тульскэр» — 9
3. «Спарта» — 9
4. «Динамо» — 9.
Купэу «Б-р»
1. «Спортмастер-2» — 12
2. «Делотехника» — 9
3. «Арсенал» — 9
4. ЦФК «Космос» — 6.
Ветеранхэр
1. «Звезда» — 8
2. ВНГ – 8
3. «Молзавод» — 7.
ШъунаIэ тешъудз: зыцIэ къетIуа­гъэхэр апэ ит командэхэр арых.
Я 6-рэ ешIэгъухэр
16.01
ФОК – «Ошъутен»
«Урожай» — «Спортмастер»
«Креатив» — «Кавказ».

Апэрэ ешIэгъур мафэм сыхьатыр 11-м рагъэжьэщт.

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, республикэм футболымкIэ и Федерацие ипащэу Николай Походенкэр, нэмыкIхэу зэхэщэкIо купым хэтхэр зэнэкъокъум лъэплъэх. Мыекъуапэ имызакъоу, районхэм якомандэхэри зэIукIэгъухэм чанэу ахэлажьэхэу алъытэ. Едыдж Тамерлан, КIэрмыт Батыр, фэшъхьаф ныбжьыкIэхэр яIэпэIэсэныгъэкIэ зэнэкъокъум хэлажьэ­хэрэм къахэщых. Мыекъопэ «Зэ­къошныгъэм» щешIэнхэ зылъэкIыщтхэр кIымэфэ зэнэкъокъум къы­хэкIыщтхэу тэлъытэ. Псауныгъэр зыгъэпытэхэрэм, языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу зы­гъакIохэрэм япчъагъэ хэпшIыкIэу хэхъуагъ. Опсэу, спортыр! О уишIушIагъэ щыIэныгъэм тамэ фэхъу.

Спортым иветеранхэу Къулэ Аскэрбый, ЗекIогъу Мурат, нэмыкI­хэм къызэрэтаIуагъэу, зэнэкъо­къум зеушъомбгъу, хэлажьэ зышIоигъохэр нахьыбэ мэхъух.

Сурэтхэм арытхэр: футбол ешIэх; зэнэкъокъум еплъых.