ОсрыкIо зыгъэпсэфыкIэр

ОсрыкIоныр (снегоступингыр) непэ дунаим зыщызыушъомбгъурэ зекIо зыгъэпсэфыкIэмэ яз. Адыгеим ар щагъэфеда? Ары зыхъукIэ, тыда узэкIолIэщтыр?

ОсрыкIоныр Адыгеим иIэ зыгъэпсэфыкIэ амалхэм яз. Ау, шъыпкъэр пIощтмэ, ар зышIэрэр макIэ, сыда пIомэ тишъолъыр щыцIэрыIо дэдэп. Ары нахь мышIэми, зекIозещэхэм къызэраIорэмкIэ, аужырэ илъэс зытIущыр пштэмэ, ос шъхьашъом мыхъыжъэу рыкIохэ зышIоигъо­хэу къыкIэупчIэхэрэм япчъагъэ, макIэми, хахъо фэхъу. Ос куум хэкIынхэмкIэ шакIохэм къаугупшысыгъэгъэ Iэмэ-псымэр зекIо зыгъэпсэфыкIэ шIыкIэхэм язэу джырэ мафэхэм агъэфедэ. КъызаугупшысыкIэм пхъэм хашIыкIыщтыгъэмэ, непэрэхэр аужырэ шапхъэхэм адиштэхэу, бжъэ пытэм хэшIыкIыгъэхэу гъэпсыгъэх. Уахътэм дакIоу ишIыкIэ-гъэпсыкIэ зэхъокIыгъэми, ипшъэрылъ шъхьаIэ ыхъо­жьы­гъэп — фэшъхьаф екIолIапIэ зимыIэ ос куупIэ чIыпIэхэм уанэсынымкIэ зы амалышIоу осрыкIохэр къэнэжьых. Ащ ишIуа­гъэкIэ метрэм къехъу зикуугъэ осым упхырымызэу, ышъхьашъо утетэу къыщэокIу­хьашъу. ОсрыкIохэмкIэ къащыпкIухьанэу Адыгеим кIымафэрэ лъэгъуитIу щэлажьэ. Зыр тишъо­лъыр ичIыопс саугъэтэу Тхьа­чIышхо пхырэкIы. Мэфищ гъогууанэм ар телъытагъ, ятIонэрэр къушъхьэтхыцIэу Мыжъох (Каменное море) зыфаIорэм екIуа­лIэ. Аужырэр анахь зекIобэ кIуапIэхэм яз. Ар зы мэфэ гъогу­уанэ мэхъу. Лъагъом километриплIыр икIыхьагъ, метрэ минитIу фэдизкIэ хым шъхьащытэу зэпыщыгъ.

— Зы мэфэ зыгъэпсэфыгъо дэкIыгъор хэтрэ зекIокIи къинэп. Хэти ыукIочIын ылъэкIыщт. Апэрэу осрыкIом теуцорэми ар еукIочIышъу. Ау мэфэ заулэ гъогууанэр нахь къиныIу. Утегъэпсыхьэгъэн ыкIи ухьазырыныгъэ дэгъу уиIэн фае. Ащ чэщ уцупIэхэр къыдыхэлъытагъэх. Ащ къыхэкIэу а лъэныкъом бэрэ тыкIорэп, — къыхегъэщы зекIозещэу Екатерина Олефиренкэм.

Зы мэфэ кIогъур зэрикъурэм пае МыжъохкIэ заджэхэрэ лъагъор нахьыбэмэ къыхахы. Ана­хьэу мыщ фэдэ зекIоныр загъэ­федэрэр щылэ мазэм къыщегъэ­жьагъэу мэзаем ыкIэ нэс. А лъэхъаным ос куур къушъхьэхэм ащызэтео ыкIи осрыкIохэм атет цIыф купхэу мыгузажъоу къэзыкIухьэхэрэр нахь жъугъэу уапэ къифэщтых. Фэдэ мыхъыжъэ зекIоным осылъэ Iошъхьэ да­хэхэм гум фитэу уяплъынэу, ядэхагъэ икъоу зэхэпшIэнэу амал къыуеты. КIымафэрэ къушъ­хьэтхыцIэу Мыжъох (Каменное море) уекIолIэн зэрэплъэкIыщтыр лъэс осрыкIохэр ары. Ащ екIурэ лъагъом икIэухыпIэ узнэсыкIэ, Кавказ къушъхьэтхым иIошъхьэ цIэрыIохэр благъэхэу нэм къыфызэIуехых. ШъхьаIэр тэрэзэу, узэтегъэпсы­хьагъэу уфэпэгъэныр ары.

— ЗэкIэми ашIэ — къушъхьэ­хэм ом изытет мафэм къыкIоцI бэрэ зыщызэблихъун елъэкIы. Ау нахьыбэмкIэ жьыбгъэ папцIэр къыщепщэ. Нахь лъагэу зыпIэты къэс нахь зэхэошIэ. Ащ упекIон­ри хьылъэу мымакIэу мэхъу. ШъхьаIэ фабэу уфэпэгъэныр, ащ къикIырэп Iужъоу, зымыгъэзэшъоу щыгъынхэр зыщыплъэнхэр, сыда пIомэ кIонми узэкIегъэп­лъыхьэ. ШъхьэIэ дэдэр тыгъэ нэгъунджэхэр ары. Осым къыпэджэгурэ кIымэфэ тыгъэр къушъ­хьэмэ ащылъэш, — къыхегъэщы Екатерина Олефирен­кэм.

Мы кIымафэ осрыкIохэм нэIуасэ зафэзышIы зышIоигъо­хэм загъэхьазырынэу джыри уахътэ яI. Къушъхьэхэм осыр ащ пае ащызэтрехьэ къодый ныIэп. Ар зэ зыушэтрэм кIымэфэ къушъхьэмэ яIукIоцI теплъэ ренэу ынэгу кIэтыщт ыкIи мызэу, мытIоу джыри зыфащэщт.

Анцокъо Ирин.