Миллион къылэжьыгъ

Адыгэ Республикэм ныбжьыкIэ чанэу исыр макIэп. Урысые зэнэ­къокъу пчъагъэхэм зэрифэшъуашэу ахэм закъыщагъэлъагъо, текIоны­гъэ къыдахы. Ахэм ащыщ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым итехнологическэ факультет щеджэрэ Павел До­ро­шенкэр.

СыдигъокIи ишIэныгъэхэмкIэ ар къахэщы, республикэм имызакъоу, Урысыем щызэхащэрэ Iофтхьабзэхэм чанэу ахэлажьэ. БэмышIэу Урысые студенческэ зэнэкъокъоу «Твой ход» зыфиIорэм хэлэжьагъ, ифинал ихьагъ ыкIи текIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм ащыщ хъугъэ. Сомэ миллион Павел къыфагъэшъошагъ.

Зэнэкъокъум ифинал Шъачэ щыкIуагъ. Мэфищым Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэхэр зэнэкъо­къугъэх. Ежьхэм яшIошIыкIэ, джырэ апшъэрэ еджапIэхэр зы­фэдэн фаер къыраIотыкIыгъ.

— Мы зэнэкъокъур зэрэзэхащэрэр тиапшъэрэ еджапIэ къызыщаIом, сшIогъэшIэгъон хъугъэ. Нахь игъэкIотыгъэу ар зэзгъэшIагъ, сыхэлэжьэнэу му­рад сшIыгъэ. IофшIэнэу бгъэцэкIэн фаехэр сэ сызыпылъ Iофым епхыгъэхэти, шIуагъэ зэрэпылъыщтыр къызгурыIуагъ. Ащ дэжьым мыщ фэдэ шIухьафтын пылъыми сшIагъэп. Апшъэрэ еджапIэхэм агъэфедэрэ методикэр игъэкIотыгъэу зэзгъэ­шIагъ, непэрэ мафэм гумэкIыгъоу къэуцухэрэм нахь защызгъэгъозагъ, ушэтын IофшIэнхэр зэхэсщагъэх, — еIо Павел.

2030-рэ илъэсым нэс апшъэ­рэ еджапIэхэм Iоф зэрашIэщтым фэгъэхьыгъэ IофшIэнэу Павел ыгъэхьазырыгъэр анахь дэгъоу алъытагъ, балл анахь иныр къырихыгъ ыкIи текIо­ныгъэ къыдихыгъ.

— 2018-рэ илъэсым мыщ фэдэ зэнэкъокъу сыхэлэжьэ­гъагъ, джащ дэжьым джыри къэзгъэзэжьынэу зэсIожьыгъагъ. ГущыIэу зэстыжьыгъэр къэз­гъэшъыпкъэжьыгъ. Мэфищым шIэныгъэу тиIэхэр къэдгъэ­лъэ­гъуагъэх. Финалым ихьэгъэ нэ­бгырэ миным тызэнэкъо­къугъ. IофшIэнэу къытатыгъэхэр къиныгъэх, экспертхэм ыкIи компание зэфэшъхьафхэм япащэхэм Iоф адэтшIагъ. ТекIоныгъэ къыдэсхыгъэу къаIуи сценэм сыкъызытыращэм, сыгу ихъыкIыщтыгъэр къэIогъуай, джыри сшIошъ хъущтыгъэп, — къытфеIуатэ Павел.

КIэлэ ныбжьыкIэм къыфа­гъэшъошэгъэ ахъщэр зэригъэфедэщтым бэрэ егупшысагъэп, иIофшIэн хигъэхъонэу мурад ышIыгъ. ШIэныгъэу ыгъотыгъэ­хэмкIэ илэгъухэм, кIэлэеджа­кIохэм адэгощэщт. «Неформальное образование» зыфиIорэ лъэныкъоу зыдэлажьэрэм нахь зыригъэушъомбгъущт, гурыт еджапIэхэм ащеджэхэрэм апае проект зэхигъэуцощт. Мэзаем е гъэтхапэ мазэм адэжь Iоф­шIэныр рагъэжьэщт. ДжырэкIэ Iоф зышIэщтхэр къыхахых. ШIои­гъоныгъэ зиIэ пстэури якIолIэн алъэкIыщт.

Джащ фэдэу Урысые лъэпкъ премиеу «Студент года-2021» зыфиIорэм Павел Дорошенкэм текIоныгъэ къыщыдихыгъ. «Общественник года» зыфиIорэ лъэныкъом ифинал зыщиушэтыщт. Павел «Урысыем иныбжьыкIэхэм я Союз» зыфиIорэ общественнэ организацием и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэ игуадз. 2019-рэ илъэсым Урысые Лъэпкъ премиеу «Студент года-2019» зыфиIорэм иуцу­гъохэм ащыщ текIоныгъэ къыщыдихыгъагъ, 2020-рэ илъэсым Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ипрези­дент игрант къыфагъэшъошэ­гъагъ. Илъэс зэкIэлъыкIохэм Урысые Лъэпкъ премиеу «Студент года» зыфиIорэм игъэцэ­кIэкIо пащ, урысые проектэу «Тренинг-марафон» ыкIи «Оштен» зыцIэхэм япрограммнэ пащ.

ДЕЛЭКЪО Анет.