Гу-лъынтфэ узхэр зиIэхэмкIэ щынагъо

Аужырэ илъэситIур пштэмэ, пандемием ыпкъ къикIыкIэ гу-лъынтфэ узхэр зиIэ сымаджэхэу зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ зэхапшIэу дэкIоягъ. COVID-19-м а узхэм иягъэ зэрякIырэр къыхигъэщыгъ УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ штатым хэмыт икардиолог шъхьаIэу Сергей Бойцовым.

Ащ зэрилъытэрэмкIэ, пандемиер къызщежьэгъэ апэрэ мазэхэм гу-лъынтфэ узхэм агъэ­гумэкIырэ нэбгырабэхэм ядунай зэрахъожьыщтыгъэр зэрэдунаеу шапхъэу щытыгъ.

— Пандемием иапэрэ едзыгъо гу-лъынтфэ узхэм япхыгъэ лIэныгъэм къэралыгъуабэхэм зыкъазыщеIэтым, гущыIэм пае, Бразилием ар процент 30-м нэсыгъагъэмэ, нэмыкIхэм фэдищкIэ щанахьыбагъ, — хигъэ­унэфыкIыгъ Сергей Бойцовым.

Шъолъыр зэфэшъхьафхэм лIэныгъэм зыкъызэращиIэты­гъэр узхэм я Дунэе классификациекIэ (МКБ) атхынхэм зэгурымыIоныгъэхэр къыхэкIыгъэх. Охътэ гъэнэфагъэ зытешIэм, Iофхэм язытет зыпкъ иуцожьыгъ ыкIи гу-лъынтфэ узхэм япхыгъэ лIэныгъэр зэрэдунаеу проценти 10 — 12 фэдиз хъугъэ.
Коронавирусым илажьэкIэ лIэныгъэм зэрэхахъорэ пчъагъэ­ри къалъытэн алъэкIыгъ.

— Эпидемием илъэхъан, гриппыр апэ зэритэу, зэкIэ зидунай зыхъожьыхэрэм азыныкъо гу-лъынтфэ узхэр яIэх. ЛIэныгъэм изы плIанэ жьы къэщэн пкъынэ-лынэхэм яп­хыгъ. ЗэрэхъурэмкIэ, ар шIокIырэп респираторнэ зэпахырэ узхэм апкъ къикIыкIэ зидунай зыхъо­жьыхэрэм япчъагъэ, — къы­Iуагъ кардиолог шъхьаIэм.

Мыщ ыпэкIэ китайскэ вирусологэу Чжан Вэньхун пэтхъу- Iутхъу хьылъэм омикрон-штаммыр рамыгъэпшэнэу къыфэ­джагъ. Ащ зэрилъытэрэмкIэ, COVID-19-м иштаммыкIэ щыIэныгъэмкIэ щынэгъо дэд.