Щылэ мазэм и 7-р – Христос къызыхъугъэ маф

Адыгэ Республикэм ис чыристанхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
Христос къызыхъугъэ мафэм фэшI тышъуфэгушIо!


Мы мэфэкI нэфыр гукIэгъум, шIушIэным, лъытэныгъэм язехьакIоу щыт. Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм язэкъош­ныгъэ, язэгурыIоныгъэ нахь пытэ хъуным ар фэлажьэ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, насып, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шъуигъашIэ кIыхьэ хъунэу шъуфэтэIо!

ТищыIэныгъэ нахьыбэу фэбагъэ, гушIуагъо хэрэлъ!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный