Коронавирусым пэшIуекIорэ вакцинацием илъэхъан сыда пшIэн фаер ыкIи пшIэ мыхъущтыр?

Прививкэр пшIыным ыпэкIэ ащ аллергие къыуимытыным фэшI антигистамин Iэзэгъу уцхэм уяшъонэу щыта? Сыдэущтэу прививкэм зыфэбгъэхьазырыщта ыкIи ар зыпшIыхэ нэуж сыда пшIэн фаер? Прививкэм ыпэкIэ ыкIи ыужкIэ антигистамин уц уешъуагъэмэ, температурэр къыдэмыкIоеным ыкIи укол ашIыгъэ чIыпIэр мыузыным ишIуагъэ къекIыщта? Мыщ фэдэ упчIэхэм яджэуапхэр къаратыжьы Роспотребнадзорым иIофышIэхэм.

— Коронавирусым пэшIуекIорэ прививкэр пшIыным пае ащ Iэзэгъу уцхэмкIэ зыфэбгъэхьазырынэу щытэп. ЕтIани къэIогъэн фае антигистамин Iэзэгъу уцхэм иммунитетым иягъэ ригъэкIын зэрилъэкIыщтыр.

Арэу щытми, «аллергический анамнез» зыфиIорэ уз гъэтIылъыгъэ зиIэхэм антигистамин уцыр ящыкIэгъэн ылъэкIыщт. Ренэу а уцхэм яшъохэ хъумэ, прививкэм пае ар зэпагъэу хъущтэп. Адрэхэр антигистамин Iэзэгъу уцхэм яшъонхэр ищыкIагъэп.

— Прививкэ ужым пэтхъу-Iутхъум ехьыщырэу температурэр къыдэкIуаемэ, пшъхьэ узы хъумэ сыда пшIэн фаер?

— ЗэкIэми ар къяуалIэрэп, арэу щытми, ащ фэдэ нэшанэхэр шъуиIэхэ хъумэ ащ ущыщынэнэу щытэп. Вакцинацием ыуж чэщ-зымафэм къыкIоцI мыщ фэдэ нэшанэхэр текIых. ЧъыIалIэ къыуитымэ парацетамол уешъо хъущт. Узыр хэжъукIынымкIэ хэпшIыкIэу ишIуа- гъэ къэкIощт ибупрофеным уешъомэ. Мы препаратитIуми температурэр рагъэхы, узыр хэмыужъыныхьаным пэшIуекIох ыкIи ар хагъэжъукIы.

— ЧъыIалIэр ыкIи узыр мэфэ заулэкIэ зэкIэмыкIомэ сыда пшIэн фаер?

— Ковид 19-м пэшIуекIорэ прививкэр пшIыгъэми, коронавирусыр къыппыхьан ылъэкIыщт. Вакцинацием илажьэу ар пфэIощтэп (инфекциер къыппызыгъэхьан вакцинэм хэлъэп). Вакцинэр зыхалъхьагъэм ыуж тхьамэфищым къыкIоцI укъэзыухъумэрэ антителахэр лъым хэлъхэ мэхъу. Ау цIыфхэм прививкэ зашIыкIэ ыпэкIэ фэдэу сакъыныгъэ къызхагъэфэжьырэп, зэпахырэ узым пэшIуекIорэ пкъыгъохэр агъэфедэхэрэп, ащ кыхэкIыкIэ инфекциер къапыхьан ылъэкIыщт.

Прививкэ зыхэлъ цIыфым пэтхъу-Iутхъу уз къеу- тэлIагъэмэ, врачым зыфигъэзэн ыкIи ПЦР-тестыр ышIын фае. ЗыгорэкIэ цIыфыр прививкэм къымыубытэу коронавирусыр къыпыхьагъэмэ, ковидым зэреIэзэхэрэ амалхэр агъэфедэхэзэ загъэхъужьын фае. Сымаджэ хъугъэм вакцинэм иятIонэрэ Iахь зыхилъхьэ хъущтэп. Экспертхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, вакцинэм иIахьитIури зыхэзылъхьагъэхэр зысымаджэхэкIэ, узыр нахь псынкIэу ыкIи нахь IэшIэхэу апэкIэкIы.

— Уз гъэтIылъыгъэ зиIэхэм (гастрит, кIоцI уз, лъыдэкIуаер, нэмыкIхэри) сыда ашIэнэу щытыр?

— Уз гъэтIылъыгъэ зиIэ цIыфхэм пстэуми апэу вакцинэр зыхалъхьан фае, узыр нахь псынкIэу къызыпыхьан зылъэкIыщтхэм ахэр ахэхьэхэшъ. Арэу щытми, прививкэр зыхамылъхьэзэ врачыр ахэм упчIэжьэгъу ашIын фае.

— Вакцинацием ыпэ анализхэр птынхэу щыта е зябгъэуплъэкIун фая?

— Ащ фэдэ теубытагъэ щыIэп. Анахь шъхьаIэр вакцинэр зызщыхябгъэлъхьащт мафэм уипсауныгъэ изытет дэгъуныр ары. Прививкэ амышIызэ врачым цIыфыр еуплъэкIу, лъыдэкIуаер ешы, температурэр зэрегъашIэ, зэпахырэ уз иIэмэ къыхэгъэщыгъэным фэшI ыпэ, ичый къеплъы- хьэ. ЫпэкIэ къэмышIэу коро- навирус узымкIэ усымэджагъэмэ ууплъэкIуным фэшI ПЦР-тестыр пшIымэ е антителахэр къэзыгъэ- лъэгъорэ анализыр птымэ нахьышIу.

— Вакцинацием ыпэкIэ узыгъэрэхьатыщт препаратхэм уяшъо хъущта?

— Ары, хъущт. ГумэкIым, щынэм къахэкIэу цIыфым илъыдэкIуае зыкъиIэтын ылъэкIыщт. Арышъ, вакцинэр къызщыпхалъхьащт мафэм ипчэдыжь узыгъэ- рэхьатырэ препаратхэм уяшъомэ нахьышIу.

— Илъэсыбэ хъугъэу аллергие уз зиIэ цIыфым вакцинэм иягъэ къекIын ылъэкIыщта?

— Ары, аллергие зиIэ цIыфхэм вакцинэм иягъэ къякIэу къыхэкIы, ау ащ фэдэхэр бэп. Прививкэ хамылъхьэзэ мы узыр зэриIэр врачым риIонэу щыт. Нэужым ащ къыриIощт зыхилъхьэмэ нахьышIу вакцинэр.

IэпыIэгъу псынкIэр мыгуIэрэмэ

Зэпахырэ узэу коронавирусым зызэриушъомбгъугъэм къыхэкIэу цIыфхэр гумэкI хэфагъэх. Медицинэ страхованиемкIэ фондым ыкIи страховщикхэм я Урысые союз къызэраIорэмкIэ, цIыфхэм ядаохэр нахьыбэу зыфэгъэхьыгъэр врачыр унэм къащэн зэрамылъэкIырэр, IэпыIэгъэу псынкIэм бэрэ зэрежэхэрэр, сымэджэщым зэрамыгъэгъолъыхэрэр ары. Джащ фэдэу зэрищыкIагъэм тетэу зэрямыIазэхэрэм фэгъэхьыгъэ даохэр цIыфхэм къатых. Ахэм япроцент 17-р коронавирусым епхыгъ.

«Псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ коронавирусыр игумэкIыгъо шъхьаIэ зэрэхъугъэр зэкIэми ашIэ. Тиврачхэм амалыкIэу щыIэхэр къызфагъэфедэхэзэ зэпахырэ узым игъэхъужьынкIэ шIэныгъэхэр зэрагъэгъотых, гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф ашIэ», — еIо Координационнэ советым иобщественнэ организациеу «Движение против рака» зыфиIорэм ипащэу Николай Дроновым.
ШIуагъэ къытэу ыпкIэ зыхэмылъ медицинэ IэпыIэгъур зэбгъэгъотынымкIэ амалхэр щыIэх.

«Тикъэралыгъо ыпкIэ зыхэмылъ ыкIи медицинэ IэпыIэгъу дэгъу цIыфхэм зэрагъэгъотынымкIэ страховать зызышIыгъэхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ инс- титут зэхащагъэу Iоф ешIэ. Мыщ иIофышIэхэм цIыфхэм медицинэ IэпыIэгъур арагъэгъотынымкIэ яшIуагъэ арагъэкIы, джащ фэдэу ищыкIагъэ хъумэ правовой IэпыIэгъуи арагъэгъоты, — еIо ВСС-м медицинэ страхованиемкIэ и Совет хэтэу Надежда Гришинам. – ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэхэфы- гъэнхэм фэшI страховой лIыкIохэм медицинэ организациехэм зафагъазэ, медицинэ IэпыIэгъу тэрэз зэрэрагъэгъотырэм епхыгъэу экспертизэ зэхащэ.

Экспертыр зэрихьылIэгъэ хъугъэ-шIагъэхэм ащыщ:

Страховой медицинэ организациеу «Капитал МС» зыфиIорэм «илиние плъыр» коронавирусыр зиIэм иIахьыл къытеуагъ. Бзылъфыгъэр мэфитфэ ковидым зыщеIазэхэрэ госпиталым чIэлъыгъ, ау изытет нахь дэи хъугъэ: жьы ыгъотыщтыгъэп, температурэр 40-м нэсэу иIагъ. Мыщ дэжьым иIахьылхэм къараIощтыгъэ сымаджэм изытет дэгъоу. Страховой лIыкIом сымэджэщым иврач шъхьаIэ зыфигъэзагъ ыкIи сымаджэр анахь хьылъэхэр зычIэлъым ащэнэу риIуагъ. Ар икIэрыкIэу зауплъэкIум реанимацием ащагъ ыкIи ищыкIэгъэ медицинэ IэпыIэгъур рагъэгъотыгъ.

Джыри зы щыс. Коронавирус узым зыщеIэзэхэрэ район сымэджэщым чIэлъыгъэ нэжъ-Iужъхэм япшъашъэ ОМС-м игупчэ зыфигъэзагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Iэзэгъу уцхэр икъоу янэ-ятэхэм ахалъхьэщтыгъэп, япсауныгъэ изытет нахь дэи хъущтыгъэ. Страховой компанием иIофышIэ задэгущыIэм ыуж сымаджэхэр икIэрыкIэу ауплъэкIугъэх ыкIи ящыкIэгъэ Iэзэгъур арагъэгъотыгъ. Мыщ фэдэ щысабэ къэпхьын плъэкIыщт.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр
КIАРЭ Фатим