Узыр зэпамыхынымкIэ амалышIу

Зэпахырэ узэу коронавирусым тишъолъыр зызэрэщиушъомбгъурэм ыгъэгумэкIыхэрэм ащыщ общественнэ ыкIи медицинэ пэшIорыгъэшъ IофшIэнымкIэ Адыгэ республикэ Гупчэм иврач шъхьаIэу Мэт Заремэ. Медицинэ общественностым ыцIэкIэ цIыфхэм ащ зафегъазэ егъэзыгъэ Iоф хэмылъэу, язэхэшIыкI къыхьэу коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэр зыхарагъэлъхьанэу.

— Мы уахътэм узым тыщызыухъумэнэу къаугупшысыгъэ закъор вакцинациер ары, — еIо Мэт Заремэ. — Псауныгъэр зыухъумэрэ санитарнэ шапхъэхэри вакцинацием игъусэу дгъэцэкIэнхэр зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп. Тэ тшъхьэкIэ тызфэсакъыжьмэ, тыкъэзыуцухьэ­хэрэри ухъумагъэ хъущтых. Джащ фэд, бжыхьэ лъэхъаным тызыгъэгумэкIырэ пэтхъу-Iутхъур ыкIи гриппыр зыщыжъотым ащ пэуцужьырэ вакцинэри зыхядгъэлъхьан фае, ау хэлъхьагъухэм азыфагу мэзэ пIалъэ къыдэфэнэу щыт.

Республикэ санитарнэ врач шъхьаIэм къыдигъэкIыгъэ унашъор игъо шъыпкъэу тигущыIэгъу ылъытагъ. Сыда пIомэ ащ ыуж зэхапшIэу вакцинэр зыхязыгъалъхьэ­хэрэм япчъагъэ хэхъуагъ. Мэт Заремэ къызэриIуагъэмкIэ, джыри мы унашъор къыдэмыкIызэ медицинэ пэшIорыгъэшъ IофшIэнымкIэ Гупчэм иIофышIэхэм япроцент 55-м коронавирусым пэуцужьырэ прививкэр арагъэшIыгъэу щытыгъ. А уахътэм проценти 5-мэ гриппым пэуцужьырэр зыхалъхьагъэу щытыти, мэфэ 30-м ежагъэх. Джы унашъор къызыдэкI ужыми яIофышIэхэм процент 15-мэ коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэр афашIыгъ.

Общественнэ ыкIи медицинэ пэшIорыгъэшъ IофшIэнымкIэ Гупчэм иврач шъхьаIэ джыри зэ шъугу къегъэкIыжьы: «Маскэхэр жъугъэфедэх! Сымаджэм ыкIи ащ къыпекIокIырэм маскэр аIулъы­нэу щыт. Ар пытэу нэгум кIэлъын ыкIи сыхьати 2 — 3-м къыкIоцI зэблъэпхъузэ пшIын фае. Благъэу цIыфхэм шъуа­кIэрымыхь. IаплI яшъумыщэкI, сэлам IэкIэ зэшъумых. Амал иIэмэ, унэм уисы­мэ нахь тэрэз. Жьы къабзэм мэхьанэ иI. Унэ кIоцIхэм бэрэ жьы къабзэ арыбгъэхьаныр дэгъу. Ащ вирусыр нахь макIэ ешIы.

Iэшъынэ Сусан.