Щылэ мазэм и 1-р — ИлъэсыкI

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!
2022-рэ илъэсыкIэу къихьэрэмкIэ тышъуфэгушIо!


Мы хъугъэ-шIэгъэ гушIуагъом ехъулIэу кIэуххэр зэфэтэхьысыжьых, гухэлъыкIэхэр итэхъухьэх, нахьышIум ылъэныкъокIэ гугъапIэхэр тэшIых. Узи, къиныгъуи, гумэкIыгъуи 2021-рэ илъэсэу икIырэм къыхэрэнэх, дэгъоу къытфихьыгъэр зэкIэ нахьыбэ орэхъу.

ИлъэсыкIэм ехъулIэу Адыгеим ис пстэуми гуетыныгъэ ахэлъэу респуб­ликэмрэ хэгъэгумрэ апае Iофэу ашIагъэм фэшI тызэрафэразэр хэдгъэунэфыкIынэу тыфай.

Илъэсэу къихьащтым тиреспубликэкIэ мэхьанэшхо иI – Адыгеир илъэси 100 мэхъу. Урысые Федерацием и Президент и Указ тетэу а юбилеир къэралыгъо лъэгапIэм диштэу хэдгъэунэфыкIыщт. ЦIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэщтхэ культурнэ Iофтхьабзэхэр зэхащэщтых, зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр рекIокIыщтых, концертхэр, театрэхэм якъэгъэлъэгъонхэр бэу щыIэщтых. ЦIыфхэм ящыIакIэ зыкъегъэIэтыгъэным тегъэ­псыхьэгъэ социальнэ учреждениехэр игъэкIотыгъэу зэтырагъэпсыхьащтых.

Iофыбэ тапэ илъ. 2022-рэ илъэсыр тиреспубликэкIэ пшъэдэкIыжь зыхэлъ илъэсэу щытыщт. Ау тицыхьэ пытэ зытелъыр ткIуачIэ зэхэлъмэ итхъухьагъэр зэкIэ къызэрэддэхъущтыр ары.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр! ИлъэсыкIэу къихьэрэм фэшI гуфэбэныгъэ хэлъэу тышъуфэгушIо! Псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъунасыпышIонэу, шъуимурад дахэхэр къыжъудэхъунхэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный