Спортым илIыхъужъхэм тафэгушIо

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спор­тымкIэ и Комитет 2021-рэ илъэсым респуб­ли­кэм испортсмен, тренер анахь дэгъухэр къыхи­хыгъэх.

Спортсменхэр

1. Беданыкъо Заур — дзюдо
2. СтIашъу Мамыр — ку­шъхьэфэчъэ спорт
3. Ермолина Елена — атлетикэ псынкIэр
4. Даур Къадырбэч — тхэквондо
5. Дюбина Кристина — тхэквондо
6. Евтушенко Александр — кушъхьэфэчъэ спорт
7. Ошуркова Елизавета — кушъхьэфэчъэ спорт
8. Башмакова Юлия — спорт щэрыон
9. Къуижъ Бислъан — дзюдо
10. Морозова Кристина — IэкIэ зэбэныныр.

Спортсмен ныбжьыкIэхэр

1. Хьакъуй Амир — самбо
2. Магомедов Камалудин — урыс-рим бэнакI
3. Горлов Артем — атлетикэ онтэгъур
4. Агеенко Эрик — тхэквондо
5. Жоров Евгений — бокс
6. Мехтиева Гюнель — ку­шъхьэфэчъэ спорт
7. Арчибасова Елизавета — кушъхьэфэчъэ спорт
8. Дзэсэжъ Аслъан — атлетикэ онтэгъур
9. Подзвездов Владислав — атлетикэ псынкIэр
10. Гъомлэшк Анзор — ­самбо.

Тренерхэр

1. Беданыкъо Байзэт
2. Лелюк Анатолий
3. НэмытIэкъо Аскэрбый
4. Беданыкъо Рэмэзан
5. Войнов Алексей
6. Есин Василий
7. Гуляйченко Георгий
8. Суханов Сергей
9. Ким Александр
10. Делэкъо Адам.

Адыгеим испортсменхэр 2021-рэ илъэсым хэгъэгу ыкIи дунэе зэнэкъокъухэм ахэлэжьагъэх, медальхэр къащыдахыгъэх. Беданыкъо Заур, СтIашъу Мамыр, Кристина Дюбинам, Кристина Морозовам, Къуижъ Бислъан, нэмыкIхэм илъэс пчъагъэ хъу­гъэу тагъэгушIо, зэнэкъокъухэм къащахьырэ медальхэм ахагъахъо. СтIашъу Мамыр, Александр Евтушенкэр, Елизавета Ошурковар, Гюнель Мехтиевар, Елизавета Арчибасовар Урысыем кушъхьэ­фэчъэ спортымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтых.

Даур Къадырбэч, Кристина Дюбинам, Эрик Агеенкэм тхэквондом гъэхъагъэу щашIыгъэм тегъэгушхо.

Кристина Морозовар IэкIэ зэ­бэныхэрэм язэнэкъокъухэм чанэу ахэлажьэ. Урысыем гъогогъуи 8 дышъэ медалыр къыщихьыгъ, хэгъэгум и Кубок гъогогъуи 7 къыдихыгъ. Европэм, дунаим язэнэкъокъухэм медальхэр къащихьыгъ. Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м зыще­гъасэ. ЕджапIэм ипащэр Хъот Юныс, тренерыр НэмытIэкъо Аскэрбый.

Дэеу зэхэзыхыхэрэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр Бе­даныкъо Заур гъогогъу 12 Урысыем къыщыдихыгъ. Нарт батырым ипащ Урысыем изаслуженнэ тренерэу Беданыкъо Байзэт.

Спортсмен ныбжьыкIэхэм къа­хэщыгъэх самбэмкIэ бэнакIохэу Хьакъуй Амир, Гъомлэшк Анзор. А. Хьакъуим дышъэ медалыр дунэе зэнэкъокъум къыщыдихыгъ. Артем Горловыр, Дзэсэжъ Ас­лъан Урысыем атлетикэ онтэгъумкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтых.

Тиспортсменхэм, тренерхэм спортышхом лIыхъужъныгъэ щызэрахьэ, Адыгэ Республикэм щытхъур къыфахьы. Ягъэхъагъэ­хэм илъэсыкIэм щыхагъэхъонэу, ямедальхэмкIэ нахьыбэрэ тагъэгушIонэу, ямурадхэр къадэхъунхэу афэтэIо.

Сурэтхэм арытхэр: Беданыкъо Заур; Агеенко Эрик, Дюбина Кристина, Есин Василий, Даур Къадырбэч.