Матвей Сафоновыр къыхахыгъ

Футбол клубэу «Краснодар» икъэлэпчъэIутэу Матвей Сафоновыр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ 2021-рэ илъэсым иешIэкIо анахь дэгъоу къыхахыгъ.

Урысыем футболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ ипресс-къулыкъу къызэриIопщыгъэу, футболыр зыгу рихьыхэрэм яеплъыкIэхэр инстаграм нэкIубгъом къыщаIонхэу упчIэ аратыгъ — ешIэкIо анахь дэгъур къыхахыным фэшI.

«Хэта ешIэкIо анахь дэгъур?» зыфиIорэ упчIэм иджэуап къетыжьыгъэным нэбгырэ мини 100-м нахьыбэ хэлэжьагъ. Апэрэ чIыпIэр Матвей Сафоновым фагъэшъошагъ. ЯтIонэрэ чIыпIэр Францием икомандэу «Монако» щешIэрэ Александр Головиным къыдихыгъ.

Матвей Сафоновыр 2021-рэ илъэсым Урысыем ихэшыпы­кIыгъэ командэ гъогогъуи 7 ще­шIагъ, IэпэIэсэныгъэ ин къыгъэлъэгъуагъ.

— ИкIэлэцIыкIугъом Матвей Сафоновыр Мыекъуапэ щыпсэущтыгъ. Ащ ятэу Евгений баскетбол тикомандэ щешIэщтыгъ, — къытиIуагъ «Динамо» МГТУ-м итренер шъхьаIэу, Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Мат­вей тизэнэкъокъухэм яплъы­щтыгъ. Баскетбол ешIэзэ хъурджанэм Iэгуаор бэрэ ридзэщтыгъ. Ыпкъ ищыгъэу зэрэщытым дакIоу, псын­кIэу шIыкIэшIухэр къыгъотыщтыгъэх. Гимнастикэм хэхьэрэ пычы­гъоу «сальтор» IэшIэхэу къышIыщтыгъ.

— Iэгуаор Матвей фэсыдзмэ псынкIэу къыубытыщтыгъ, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ СССР-м спортымкIэ имастерэу Сергей Золотцевым. – Спортсмен дэгъу хъущтэу тлъытэщтыгъ.

Сафоновхэм яунагъо Краснодар зэкощыжьым, Матвей футболыр къыхихыгъ, академием аштагъ.

Спортышхом цIэрыIо щыхъугъэ Матвей Сафоновым тыфэгушIо, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу дунаим нахь щызэлъа­шIэнэу тыфэлъаIо.