Къеблагъ, къеблагъ, Къэплъаным иилъэс!

2021-рэ илъэсыр ыкӀэм фэкӀуагъ. Хэгъэгушхоу Уры-сыери, ащ хэхьэрэ субъектхэри, ти Адыгэ Республики ашӀуабэ шӀэу къихьащт илъэсыкӀэм ежэх.
ЩыӀэныгъэм илъэныкъо пстэумкӀи 2022-р цӀыфхэмкӀэ, къэралыгъомкӀэ, дунаимкӀэ гупсэф хъунэу тэлъаӀо. Пан-демиери цӀыфлъэпкъым шъхьащыкӀы-жьынышъ, гухэлъыкӀэу итхъухьэхэрэр зэшӀотхынхэу тэгугъэ.


Мы аужырэ илъэс 30-м анахьэу къокӀыпӀэ, китай ыкӀи григориян мэфэп-чъыхэм илъэсэу къакӀорэ пэпчъ зыфэдэ-щтэу къатхырэм тыдэгуӀэу тяжэ ыкӀи тяджэ; ары къэс тыгукӀэ тызкӀэхъопсэу, тызкӀэгуӀырэр зэкӀэ къэкӀорэ илъэсыкӀэм хэдгъотэнэу, тишӀу къытфигъэзэжьынэу, псауныгъэр ЧӀыгум тиз къышӀынэу, ащ нахь былым щыӀэпышъ, тэлъаӀо. Къэплъаным иилъэс мафэ хэти тфешӀ!

Тызэрэщыгъуазэу, илъэс пэпчъ псэу-шъхьэ горэм ыцӀэ тыраӀо, ащ епхыгъэу, илъэсыр зыфэдэщтри астрологхэм лъэ-ныкъуабэкӀэ къызэӀуахы. Къэплъаныр — анахь кӀуачӀэ зыхэлъ псэушъхьэ инхэм ащыщ. Шъыпкъэ, Цум иилъэ-сэу дгъэкӀуатэрэри цӀыкӀу-шъокӀугъэп, ау аӀашъхьэхэр дащаехи хэти Ӏоф зэришӀагъэм илъэсымкӀэ ишӀуагъэ къэкӀуагъ.

Къэплъаныр — псэушъхьэ ин, лъэгъупхъ, къарыушӀу зыхэлъ. ИтеплъэкӀэ дахэ: пкъышӀо; гъожьышэ-хьаплъышъоу, сэтх шӀуцӀэхэр, фыжьхэр, псылъэкъо-жьыеу ыкӀышъо щызэбгырэкӀых. Къэплъан-хэр ижъыкӀэ мэзхэм бэу ахэсыгъэх, адыгэ пшысэхэми, тхыдэхэми а псэушъ-хьэм ыцӀэ — анахь пэрытэу мэзхэм, къушъхьэ мэзхэм ахэсхэм къызэрахэ-щырэр ащыкIэгьэтхьыгь. Ау къэплъанхэр чъыгхэм адэпшыехэрэп, къэплъанщырхэр оцӀыкӀуфэхэкӀэ, яонтэгъугъэ хэмыхъопа-гъэу, чъыгхэм адэпшыенхэ алъэкӀы, ау аныбжь икъоу, зызаштэкӀэ, мокӀэ-мыкӀэ дэпшыежьхэрэп. ШӀэныгъэлэжьхэм зэ-рагъэунэфыгъэмкӀэ, къэплъанхэр псым дэгъоу щесых, щыр-хэм псым хэсынхэр, щыджэгунхэр лъэшэу якӀас. Къэплъан-хэм макъэр дэгъоу зэхахы, анэхэр чыжьэу маплъэх. Мы псэушъхьэхэм анэхэр дахэх: хъурэебзэ-зэжъушъох, нагъох, нэгыех, шхъонтӀэшъо гоӀух. Ашъо уемыплъэкӀэу, зэпэшӀэтыжьы. Мыхэр псэушъхьэ пстэумэ анахь иных, мы-шъэр, домбаир ахэмытэу. Къэплъаным анахь ыгу рихьырэр былымылыр ары, мафэ къэс килограмми 7 — 10-м кӀахьэу, ар мазэм, илъэсым атеплъы-тэмэ, тонни 2 — 3 мэхъу. Аслъаным ышхынэу щытым ар фэдитӀукӀэ нахьыб. Къэплъаным ыӀупс, идагъэ, ылъ Ӏэзэ-гъух ыкӀи медицинэм щагъэфедэх.

Къэплъаныр шэн пытэ зиӀэ псэушъхь, уфэсакъыныр ыкӀи уедэхэшӀэныр къекӀу; ышъхьэкӀэ чан, кӀунчӀэ, ау гупсэфыгъэ-тынчыгъэр икӀас, о пшӀоигъокӀэ пфэгъэ-гумэкӀыщтэп. Мы псэушъхьэ дэхэ Ӏэлыр джырэкӀэ ипчъагъэкӀэ макӀэ хъугъэ, зэкӀэмкӀи дунаим кьытeнагьэр мини 7-м нахь макӀэу къалъытэ. Джащ пае къэп-лъан лъэпкъэу щыӀэр зэкӀэ лъэшэу фэсакъхэу къагъэгъунэ, Тхылъ Плъы-жьым дэтхагъэх, уяшэкӀони уфитэп.

Ежь псэушъхьэм хэлъ пытэгъэ-Ӏэлы-гъэр, шӀоигъом удэхэу, сыдми зыгорэхэр пӀэкӀашӀэмэ къыпфидэщтэп. Хэти 2022-рэ илъэсым лъэшэу зыфэсакъыжьэу, дэгъур, дахэр ыухъумэу щыӀэныр къы-делъытэ. Къэплъаныр къызышэнычъэкӀэ, хэти шӀу ригъэхьыщтэп, джары уеӀэпэӀэ-сэкӀын, уедэхэшӀэн ыкӀи уфэсакъын зыкӀыфаер.

Къэплъаным иилъэс зыгъэӀорышӀэщтыр анахь планетэ инэу, лъэшэу, ау зафэу Юпитерыр ары. ЫкӀуачӀэ ащи ыуплъэ-кӀоу къыхэкӀыщт; къэплъан губжыгъэр зэрэгъэӀэсэжьыгъуаери цӀыфхэм мы илъэ-сым ренэу къыдалъытэн фае. Мамыр-ныгъэр ухъумэгъэныр, псауныгъэм фэ-сакъыгъэныр анахь шъхьаӀэх. Хэти, сыди зэфэсакъыжьэу, къэзэрэгъэгъунэмэ, чӀы-гури гупсэфыщт, цӀыфхэри тынчыщтых.

2022-рэ илъэсым ыгу бгъэшӀуным пае, ащ ыпэрэхэм афэдэу хьалэлэу, кӀэракӀэу, гушӀубзыоу, Ӏанэр ушъагъэу, хэти шъошэ-теплъэ дахэ иӀэу, Ӏэдэбэу, нэхъоеу пэгъокӀыныр ищыкӀагъ.

ИлъэсыкӀэр мафэ тфэрэхъу, къеблагъ, къеблагъ, Къэплъаныр!

ДЗЭУКЪОЖЬ Нуриет.